ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

 1. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına,
 2. b) Atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanmasına,
 3. c) Çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimine,

ilişkin genel usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

 1. a) Ek-4 atık listesinde verilen atıkları,
 2. b) Genişletilmiş üretici sorumluluğu çerçevesinde yönetimi sağlanan elektrikli ve elektronik eşya, ambalaj, araç, pil ve akümülatör ürünlerini,

kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri;

 1. a) Atmosfere salınan gaz emisyonları,
 2. b) Radyoaktif atıkları,
 3. c) Atıksuları,

ç) Kullanılamaz durumdaki patlayıcıları ve atıklarını,

 1. d) Kontamine olmamış hafriyat toprağını,
 2. e) Kazılmamış kirlenmiş (yerinde) toprak,
 3. f) Hayvan kadavralarını, tarımsal amaçlı kullanılan hayvansal dışkıyı,
 4. g) Biyogaz ya da kompost gibi geri kazanım tesisleri ile beraber yakma, yakma veya düzenli depolama tesislerine gönderilen hayvansal atıklar hariç diğer hayvansal yan ürünleri,

ğ) Tarım ormancılık faaliyetlerinde veya doğaya zarar vermeyen ve insan sağlığını tehdit etmeyen prosesler ya da metotlar aracılığıyla biyokütleden enerji üretiminde kullanılan diğer doğal ve zararsız tarımsal veya ormancılık madde ve malzemelerini,

 1. h) Türkiye’nin deniz yetki alanlarında bulunan gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının, limanlarda kurulu bulunan atık kabul tesislerine ve/veya atık alma gemilerine verilmesini,

kapsamaz.

(3) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Madenlerin aranması, çıkarılması, işleme tabi tutulması veya depolanması sonucu oluşan atıklar ile inşaat ve yıkıntı atıklarının tanımlanmasında EK-4 atık listesi, tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesinde EK-3/A’da verilen tehlikelilik özellikleri ve EK-3/B’de verilen sınır değerler ile bu atıkların yönetiminde EK-2/A ve EK-2/B’de belirtilen atık işleme yöntemleri kullanılır; ancak bu Yönetmeliğin diğer hükümleri uygulanmaz.

(4) (Ek:RG-23/3/2017-30016) Kontamine olmamış hafriyat toprağı bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Ancak, hafriyat toprağının çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetimi 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre gerçekleştirilir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (i) bentleri ile 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun ile uygun bulunan ve 15/5/1994 tarihli ve 21935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin 3 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış geri dönüşümü mümkün olmayan ürünler de dâhil tüm ürünleri,
 2. b) Akümülatör: Endüstride ve araçlarda otomatik marş, aydınlatma veya ateşleme gücü için kullanılan, şarj edilebilir sekonder hücrelerde kurşunla sülfürik asit arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağını,
 3. c) Ara depolama tesisi: Atıkların ön işlem, geri kazanım veya bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce, atık miktarı yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolandığı tesisi,

ç) Araç: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT) kapsamında yer alan, sürücü dışında en fazla 8 kişilik oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçları (M1), azami ağırlığı 3500 kilogramı aşmayan motorlu yük taşıma araçlarını (N1) ve 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) kapsamında yer alan, motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçları,

 1. d) Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali,
 2. e) Atık getirme merkezi: Kaynağında ayrı toplanan atıkların geri kazanıma ve/veya bertarafa gönderilmesi amacıyla bırakıldığı merkezleri,
 3. f) Atık işleme: Atıkların ön işlemler ve ara depolama dâhil olmak üzere ek-2/A ve ek-2/B’deki geri kazanım ya da bertaraf işlemlerini,
 4. g) Atık işleme tesisi: Ön işlem ve ara depolama tesisleri dâhil aktarma istasyonları hariç olmak üzere, atıkları ek-2/A ve ek-2/B’deki faaliyetlerle geri kazanan ve/veya bertaraf eden tesisi,

ğ) Atık listesi: Ek-4’te verilen listeyi,

 1. h) Atık sahibi: Atık üreticisi ya da atığı zilyetliğinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

ı) Atıkların sınırlar ötesi hareketi: Atıkların ithalat veya ihracatı ile bir devletten başka bir devlete, transit geçiş dâhil olmak üzere sevk edilmesini,

 1. i) Ayrı toplama: Atıkların türlerine ve özelliklerine göre ayrı biriktirilmesini,
 2. j) Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi,
 3. k) Atık yönetimi: Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerini,
 4. l) Atık yönetim planı: Çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren planı,
 5. m) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
 6. n) Bakiye atık: İşlenmek üzere atık işleme tesisine kabul edilen atıklardan işlenemeyen veya işlenme sonucunda geriye kalan atıkları,
 7. o) Belediye atıkları: Yönetmeliğin ek-4’ünün 20 kodlu bölümünde tanımlanan ve yönetiminden belediyenin sorumlu olduğu, evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atıkları,

ö) Bertaraf: İkincil amacı enerji geri kazanımı olsa dahi geri kazanım olarak kabul edilmeyen ve ek-2/A’da yer alan işlemlerden herhangi birini,

 1. p) Biyo-bozunur atık: Park, bahçe ve evler ile lokantalar, satış noktaları, gıda üretim ve benzeri tesislerden kaynaklanan oksijenli veya oksijensiz ortamda bozunmaya uğrayabilen atıkları,
 2. r) Biyo-kurutma: Biyo-bozunur atıkların aerobik çürüme esnasında açığa çıkan ısı ile kurutulmasını,
 3. s) Biyo-metanizasyon: Organik maddelerin anaerobik mikroorganizmalarla ayrışması sırasında meydana gelen çok adımlı biyokimyasal reaksiyonlardan oluşan biyolojik süreci,

ş) Çevre izin ve lisans belgesi: 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen belgeyi,

 1. t) Çevre lisansı: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisansı belgesini kapsayan lisansı,
 2. u) Elektrikli ve elektronik eşya (EEE): 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinin ek-1/A’sında yer alan kategorilere dâhil olan ve alternatif akımla 1000 Volt’u, doğru akımla da 1500 Volt’u geçmeyecek şekildeki kullanımlar maksadıyla tasarlanmış olan, uygun bir biçimde çalışması için elektrik akımına veya elektromanyetik alana bağımlı olan eşyaları ve bu akım ve alanların üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan eşyaları,

ü) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Geçici depolama: Atıkların, atık üreticisi tarafından işleme tesislerine ulaştırılmadan önce güvenli bir şekilde bekletilmesini,

 1. v) Geçici faaliyet belgesi: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen belgeyi,
 2. y) Genişletilmiş üretici sorumluluğu: Ürünlerin piyasada serbest dolaşımından ödün vermeden kaynakların etkin kullanımı amacıyla onarım, yeniden kullanım, parçalama ve geri dönüştürme işlemleri de dâhil olmak üzere hayat süreleri boyunca verimli kullanılmasını dikkate alan ve bu kullanımı kolaylaştıran tasarımı, üretimi ve satışı desteklemede kullanılacak yöntemlerden birinin kullanıldığı sorumluluğu,
 3. z) Geri dönüşüm: Enerji geri kazanımı ve yakıt olarak kullanımı ya da dolgu yapmak üzere atıkların tekrar işlenmesi hariç olmak üzere, organik maddelerin tekrar işlenmesi dâhil atıkların işlenerek asıl kullanım amacı ya da diğer amaçlar doğrultusunda ürünlere, malzemelere ya da maddelere dönüştürüldüğü herhangi bir geri kazanım işlemini,
 4. aa) Geri kazanım: Piyasada ya da bir tesiste kullanılan maddelerin yerine ikame edilmek üzere atıkların faydalı bir amaç için kullanıma hazır hale getirilmesinde yer alan ve ek-2/B’de listelenen işlemleri,
 5. bb) Hafriyat toprağı: İnşaat veya arazi düzenlenmesi öncesinde faaliyete konu arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ve benzeri faaliyetler sonucunda oluşan kaya ve toprak malzemeyi,
 6. cc) İkili toplama sistemi: Biyo-bozunur atıklar ile geri kazanılabilir atıkların evlerde iki farklı torbada biriktirilmesi ve ayrı olarak toplanmasını,

çç) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

 1. dd) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) İnşaat ve yıkıntı atıkları: Her türlü alt ve üst yapının; tamiratı, tadilâtı, yenilenmesi, yıktırılması veya herhangi bir afet sebebiyle yıkılması sonucu ortaya çıkan atıkları,
 2. ee) Kirleten öder ilkesi: Kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamaların kirleten veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanmasını,
 3. ff) Kompost: Organik esaslı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen ürünü,
 4. gg) Ön işlem: Ayırma işlemi dâhil olmak üzere atıkların hacmini veya tehlikelilik özelliklerini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını artırmak amacıyla atığa uygulanan fiziksel, ısıl, kimyasal veya biyolojik işlemlerden bir veya birkaçını,

ğğ) Önleme: Ürünlerin yeniden kullanılması veya kullanım ömürlerinin uzatılması ile atık miktarının azaltılması, ürün üretiminde zararlı maddelerin azaltımı ve üretilen atığın çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine ilişkin herhangi bir madde ya da malzeme atık haline gelmeden önce alınacak tedbirleri,

 1. hh) Poliklorlubifenil (PCB): Poliklorluterfenil (PCT), Monometil-tetra-kloro-difenil metanı, monometil-dikloro-difenil metanı veya monometil-dibromo-difenilmetanı, ve 50 ppm’den daha fazla miktarda; poliklorlubifenil (PCB), poliklorluterfenil (PCT), monometil-tetra-kloro-difenil metanı, monometil-dikloro-difenil metanı veya monometil-dibromo-difenil metanı içeren karışımını,

ıı) Pil: Hücrelerde kimyasal reaksiyon sonucu oluşan kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağını,

 1. ii) Piyasa gözetimi ve denetimi: Bakanlık tarafından, bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik ve hukuki düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini,
 2. jj) Tehlikeli atık: Ek-3/A’da yer alan tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan, ek-4’te altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıkları,
 3. kk) Tehlikesiz atık: Ek-4 atık listesinde yıldız (*) işareti bulunmayan atıkları,
 4. ll) Toplama: Atıkların ayrı toplandığı yerlerden taşınması amacıyla alınmasını,
 5. mm) Toplama-ayırma tesisi: Atıkların toplandığı ve cinslerine göre sınıflandırılarak ayrıldığı atık işleme tesisini,
 6. nn) Ulusal atık taşıma formu (UATF): Atığın bulunduğu yerden atık işleme tesisine kadar taşıma işlemlerinde kullanılan, kayıt ve beyanları içeren formu,
 7. oo) Üretici: 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere, satış yöntemine bağlı olmaksızın;

1) Kendi markasıyla ürün üreten ve satan,

2) Kendi markasıyla başka tedarikçiler tarafından üretilen ürünleri satan,

3) Ticari amaçlarla ürün ithal eden

gerçek ve/veya tüzel kişileri,

öö) Yeniden kullanım: Ürünlerin ya da atık olmayan bileşenlerin tasarlandığı şekilde aynı amaçla kullanıldığı herhangi bir işlemi,

 1. pp) Yeniden kullanıma hazırlama: Atık olan ürün veya ürün bileşenlerinin başka ön işleme tabi olmasına gerek kalmadan temizleme, onarım ya da kontrol işlemleri ile tasarlandığı şekle getirilmesini,
 2. rr) Yetkilendirilmiş kuruluş: Üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin sorumluluğu kapsamında yükümlülük getirilen üreticiler, ithalatçılar ve piyasaya sürenler, ürünlerinin faydalı kullanım ömrü sonucunda oluşan atıklarının toplanması, taşınması, geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertaraf edilmelerine dair yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bunlara yönelik gerekli harcamalarının karşılanması, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Bakanlığın koordinasyonunda bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliği haiz birlikleri,
 3. ss) (Ek:RG-23/3/2017-30016) Atık taşıma aracı: Atıkların taşınması amacıyla kullanılan, teknik kriterleri Bakanlıkça belirlenen aracı,

şş) (Ek:RG-23/3/2017-30016) Ön bildirim (notifikasyon): Atıkların sınırlar ötesi hareketinde, EK-5’te yer alan bilgi, beyan ve formlar kullanılarak yapılan başvuruyu,

 1. tt) (Ek:RG-23/3/2017-30016) Yetkili otorite: Basel sözleşmesi kapsamında atıkların ithalat ve ihracatı ile ilgili olarak işlemleri yürüten ilgili ülkenin yetkili kurumunu,
 2. uu) (Ek:RG-23/3/2017-30016) Çevre Bilgi Sistemi: Çevre yönetimiyle ilgili olarak yapılan beyan ve bildirimlerin toplandığı ve değerlendirildiği Bakanlıkça oluşturulmuş olan çevrimiçi sistemi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Genel ilkeler

MADDE 5 – (1) Atık yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır:

 1. a) Atık üretiminin ve atığın tehlikelilik özelliğinin;

1) Doğal kaynakların olabildiğince az kullanıldığı temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması,

2) Üretim, kullanım, geri kazanım veya bertaraf aşamalarında çevre ve insan sağlığına en az zarar verecek şekilde ürünlerin tasarlanması, pazarlanması,

3) Daha dayanıklı, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir ürünlere odaklanan teknolojiler ile atık üretimine ve atık içerisinde bulunan zararlı maddelere yönelik, ürün çevresel tasarım yaklaşımının oluşturulması,

suretiyle önlenmesi ve azaltılması esastır.

 1. b) Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda atıkların; yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile geri kazanılması, enerji kaynağı olarak kullanılması veya bertaraf edilmesi esastır. Atıkların alternatif hammadde ve ek yakıt olarak kullanılmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.
 2. c) Doğal kaynak ve enerji kullanımının azaltılmasına yönelik olarak geri kazanılmış ürünlerin kullanımının özendirilmesi esastır.

ç) Atıkların kaynağında ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve işlenmesi sırasında su, hava, toprak, bitki, hayvan ve insanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması esastır.

 1. d) Bakanlık, atık işleme tesislerine yönelik temiz üretim teknolojilerinin kullanımını sağlayacak mekanizmaları oluşturur.
 2. e) Farklı türdeki atıkların kaynağında/üretildikleri yerde diğer atıklarla karıştırılmaksızın, sınıflandırılarak ayrı toplanması esastır.
 3. f) Atıkların, Bakanlıkça belirlenen esaslar dışında farklı bir yöntemle toplanması ve ayrılması yasaktır.
 4. g) Mevzuatta lisans alma zorunluluğu getirilen atık türlerini taşıyacak araçlar için taşıma lisansı alınması zorunludur. Lisans şartı aranmaksızın taşınan atıkların, ömrünü tamamlamış araçlar hariç görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı araçlarda taşınması zorunludur. Atıkların taşınmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

ğ) Serbest bölgelerde kurulu bulunanlar da dâhil olmak üzere, ek-2/A’da ve ek-2/B’de belirtilen faaliyetleri yapan gerçek ve/veya tüzel kişiler Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği doğrultusunda Bakanlık/il müdürlüğünden geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisansı belgesi almakla, tehlikesiz atık toplama-ayırma tesisi için ise il müdürlüğünden izin almakla yükümlüdürler.

 1. h)(Değişik:RG-23/3/2017-30016)Atıklar, bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen şartlara uyulmak kaydıyla üretildikleri yerde geri kazanılabilir. Bakanlık, kendi atıklarını, üretildiği yerde, kendi tesisinde enerji geri kazanımı hariç geri kazanan tesisleri çevre lisansı uygulamasından muaf tutmaya yetkilidir. Çevre lisansı uygulamasından Bakanlıkça muaf tutulan tesislerin atık yönetim planında miktar ve türe ilişkin bilgileri vermesi, Çevre Bilgi Sistemi üzerinden gerekli bildirimleri yapması ve atık yönetimi ile ilgili mevzuat hükümlerine uyması gerekmektedir. Çevre lisansı muafiyetine ilişkin Bakanlığa başvuru yapılır ve Bakanlıkça atık ve tesis bazında değerlendirme yapılır.

ı) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması ve/veya bertaraf edilmesi işlemleri, Bakanlık ve/veya il müdürlüğünden gerekli izin ve/veya çevre lisansı almış tesisler, üretici/yetkilendirilmiş kuruluşlar, atık taşımaya yetkili/lisanslı taşıyıcılar tarafından izinleri/lisansları kapsamında gerçekleştirilir. Atıkların bu firmalar/tesisler dışında üçüncü kişiler tarafından toplama, taşıma, geri kazanım ve/veya bertaraf faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, diğer maddelerle ve yakıtlara karıştırılarak yakılması yasaktır.

 1. i) Atıkların üretildikleri/bulundukları yere en yakın ve en uygun tesise en hızlı şekilde ulaştırılarak, uygun yöntem ve teknolojiler kullanılarak işlenmesi esastır.
 2. j) Atıkların yakılarak bertaraf edilmesinde 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 3. k) Atıkların düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edilmesinde, 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 4. l)(Değişik:RG-23/3/2017-30016) Atık işleme tesislerinde yapılan faaliyetler hariç, atıklar fiziksel, kimyasal ve biyolojik ön işlemler haricinde kesinlikle doğrudan başka bir madde veya atıkla karıştırılamaz ve/veya seyreltilemez.
 5. m) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Atıkların geçici depolanması 13 üncü madde hükümlerine göre gerçekleştirilir.
 6. n) Atıkların üretiminden ve yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür.
 7. o) Bu Yönetmelik veya diğer hukuki düzenlemeler ile atık yönetim planını hazırlama yükümlülüğü verilen gerçek ve/veya tüzel kişi, atık yönetim planını hazırlayarak sunmak ve onaylatmak/uygun görüş almakla yükümlüdür.

ö) Atıkların toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, doğrudan dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır.

 1. p) Belediye atıklarının yönetimi, iklim, nüfus, atık miktarı, coğrafi koşullar, optimum taşıma mesafesi göz önünde bulundurularak en geniş bölgenin faydalanabileceği şekilde bölgesel düzeyde sağlanır.
 2. r) Belediye atıklarının hacminin azaltılması, kısmen enerji veya maddesel geri kazanımının sağlanması ve nihai bertarafı amacıyla çevre ile uyumlu fiziksel, kimyasal, biyolojik veya termal teknolojilerin kullanılması esastır.
 3. s) Biyo-bozunur atıklar, geri kazanılabilir atıklarla karıştırılmadan ikili toplama sistemiyle kaynağında ayrı toplanır ve ikili toplama sistemi kurulur.

ş) Belediye atıklarının, toplanması, taşınması ve bertaraf yükümlülüğü ile yönetimi, ilgili mevzuatta tanımlanan kurum ve kuruluşlarca sağlanır veya sağlattırılır.

 1. t) Belediyelerin, kuracakları ve/veya kurdurtacakları atık işleme tesislerine ait teknoloji ve projelerin uygulanmasına ilişkin Bakanlıktan uygun görüş alması zorunludur.
 2. u) (Değişik:RG-23/3/2017-30016)Belediye atıklarının taşınmasının ekonomik olmasının sağlanması amacıyla taşıma hattında trafik yüküne neden olmayacak şekilde çevresel önlemler alınarak uygun yerlerde aktarma istasyonları kurulabilir. Bu istasyonlarda toplanan atıkların atık işleme tesislerine taşınması sağlanır. Aktarma istasyonlarının sızıntı suyu, koku, toz, gürültü ve görünüş yönünden çevreyi kirletmemesi için boşaltma işleminin yapıldığı yerlerin, araç giriş çıkışı hariç diğer tarafları kapalı olarak inşa edilmesi zorunludur.

ü) Tehlikeli atıkların neden olduğu çevresel kirlenme ve bozulmadan kaynaklanan zararlardan dolayı tehlikeli atığın toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar müteselsilen sorumludurlar. Sorumluların bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan dolayı genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır. Atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve/veya yapılması gereken harcamalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.

(2) Atıklar doğrudan kanalizasyon sistemine boşaltılmaz, doğrudan havaya verilmez, düşük sıcaklıklarda yakılmaz, diğer atıklar ile karıştırılmaz.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde piyasaya arz edilmesi esastır. Tüketicilerin tehlikeli ürünlerden korunması ve ticari işletmelerin mevzuata uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla ilgili teknik ve hukuki düzenlemeler çerçevesinde piyasa gözetimi ve denetimi yapılabilir. Piyasa gözetimi ve denetimi yapılacak ürünlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.

(4) Bu Yönetmeliğin ek-4 atık listesinde tanımlanan atıkların yönetimi ile gemi geri dönüşümüne ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(5) Atıklar, bir ara depolama tesisinden bir başka ara depolama tesisine gönderilemez. Bu tesise kabul edilen atıklar süresi içerisinde ön işlem, geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine gönderilir.

(6) Ara depolama ile toplama-ayırma tesisleri hariç olmak üzere çevre lisansı bulunan ön işlem, geri kazanım ve/veya bertaraf tesisleri kabul ettikleri atıkları işlem yapmaksızın başka bir tesise Bakanlık onayı olmadan gönderemez.

(7) Atık yönetiminden sorumlu olan taraflar, üretimden bertarafa kadar olan süreçte ürünlerin ve atıkların çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması ve güvenli bir şekilde yönetilmesi amacıyla ilgili personeline eğitim vermek/verdirtmekle, kamuoyunda farkındalık yaratmakla, atık yönetimine ilişkin duyarlılığı geliştirmek üzere sosyal sorumluluk projeleri ve çevre eğitim projeleri yapmakla/katkı sağlamakla, yazılı ve görsel basında spot yayınlar yapmakla veya bu amaçla yapılan çalışmalara katkı sağlamakla yükümlüdürler.

(8) Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri ve bakım işlemlerinden kaynaklanan atıkların izin/çevre lisansı almış olan tesislere gönderilmesi zorunludur.

Bakanlık görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Bakanlık;

 1. a) Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayan program ve politikaları saptamak, kılavuzlar hazırlamak, eğitim düzenlemek/düzenlettirmekle, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği, koordinasyonu sağlamak ve gerekli idari tedbirleri almakla,
 2. b) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan tüm faaliyetlerin izlemesini, kontrolünü ve denetimlerini yapmakla ve genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamındaki ürünlerin çevresel açıdan yurt içi piyasaya sürülmesine yönelik kriterleri belirlemekle,
 3. c) Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimine ilişkin teknoloji ve yönetim sistemlerinin kurulmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamakla,

ç) Atık işleme tesislerine çevre lisansı vermekle,

 1. d) Genişletilmiş üretici sorumluluğu ile atık yönetimi konusunda çevrimiçi bildirim ve beyan programları hazırlamak/hazırlatmak ve programların kullanım esaslarını belirlemekle,
 2. e) Atıkların sınırlar ötesi hareketi ve bertarafına ilişkin uluslararası çalışmaları yürütmek, ilgili bildirim ve taşımacılık belgelerini değerlendirmek, atık ihracatına ilişkin faaliyetleri onaylamak, uluslararası bilgi değişimini sağlamak, kaza durumunda ilgili ülkeleri haberdar etmekle,
 3. f) Ulusal, bölgesel ve/veya yerel atık yönetim planı hazırlamak veya hazırlatmak ve halkın bilgilenmesini sağlamakla,
 4. g) Atık yönetim planı hazırlanmasına, uygulanmasına ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemekle,

ğ) Sunulan atık yönetim planlarını değerlendirerek, uygulanmasını sağlamak/sağlattırmakla,

 1. h) Kurum ve kuruluşların yetkilendirilme esaslarını belirlemekle, yetkilendirmekle, yetkilendirilen kuruluşları denetlemekle, bu Yönetmeliğe ve yetkilendirme esaslarına aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını sağlamakla ve yetkiyi iptal etmekle,

ı) Çevre lisansı muafiyetine tabi tesisleri kayıt altına almakla,

 1. i) UATF’lerin kullanımına ve atıkların taşınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemekle,
 2. j) İkili toplama sistemi ve atık getirme merkezi ile ilgili usul ve esasları belirlemekle,
 3. k) Yan ürün olarak değerlendirilebilecek, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan özelliklere haiz atıklar için yapılan başvuruları değerlendirmekle,
 4. l) Atık yönetimi faaliyetlerini denetlemekle,

yükümlüdür.

(2) Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda birinci fıkrada belirtilen yetkilerini il müdürlüklerine devredebilir.

İl müdürlüklerinin görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) İl müdürlükleri;

 1. a) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, denetim yapmakla,
 2. b) Atık yönetimi kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararları Bakanlığa bildirmekle,
 3. c) İl sınırları içinde faaliyette bulunan üreticileri/atık üreticilerini tespit ederek, çevrimiçi bildirim ve beyan uygulamalarına kayıt ve beyanlarını sağlatmak ve periyodik olarak denetlemekle,

ç) Atık yönetimi konusunda çevrimiçi uygulamalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle,

 1. d) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan tüm faaliyetlerin kontrolünü ve denetimlerini yapmakla, uygunsuzluk halinde gerekli yasal işlemleri yapmak ve Bakanlığa bilgi vermekle,
 2. e) Geçici depolama alanlarına izin vermek ve denetlemekle,
 3. f) Tehlikesiz atık toplama-ayırma tesislerine izin vermek ve denetlemekle,
 4. g) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde sorumlu olduğu atık işleme tesislerine çevre lisansı vermek ve denetlemekle,

ğ) İl sınırları içerisindeki atık işleme tesislerinin izin/çevre lisansı koşullarına uygun çalışmadığının tespiti halinde gerekli yasal işlemleri yapmak ve Bakanlığa bilgi vermekle,

 1. h) Atık taşınması ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ve araçlara taşıma lisansı vermekle, bu lisansa esas faaliyetlerini kontrol etmekle, iptal etmekle veya yenilemekle, UATF ile ilgili prosedüre uymakla,

ı) Atıkların taşınması sırasında meydana gelebilecek kazalarda her türlü acil önlemi aldırmakla, gerekli koordinasyonu sağlamak ve kaza raporlarını yıllık olarak değerlendirerek takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirmekle,

 1. i) Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilen tesislerin imar planına işlenmesini sağlamakla,
 2. j) Sunulan atık yönetim planlarını değerlendirerek onaylamakla ve uygulanmasını sağlamak/sağlattırmakla,
 3. k) Atık üreticilerinin Bakanlığın çevrimiçi uygulamalarını kullanarak göndermekle yükümlü olduğu bir önceki yılın bilgilerini içeren atık beyan formunu çevrimiçi uygulama üzerinden değerlendirmek ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamakla,
 4. l) Bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflar için eğitim faaliyetleri düzenlemekle,
 5. m) Serbest bölgelerden her atık çıkışına dair değerlendirme yaparak onay vermekle,

yükümlüdür.

Belediyelerin görev ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, il, ilçe ve belde belediyeleri;

 1. a) Sorumlulukları çerçevesinde atık işleme tesislerini kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle, ilgili tesislere çevre lisansı almak/aldırmakla,
 2. b) Atıkların yönetimi kapsamında, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmakla,
 3. c) Atık yönetimi ile görevli personelin periyodik olarak eğitimini sağlamakla, sağlık kontrolünden geçirmekle, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması ve organizasyonunun yapılması ile gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmakla ve diğer koruyucu, önleyici tedbirleri almakla,

ç) Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların taşımasında kullandıkları araçların kaydını tutmakla, araç takip sistemi kurmakla ve talep edilmesi halinde kayıtları Bakanlığa ve il müdürlüğüne sunmakla,

yükümlüdürler.

(2) Büyükşehir belediyeleri;

 1. a) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere uymakla,
 2. b) Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların oluşumunun önlenmesi ve atık azaltımını da içeren atık yönetim planlarının ilçe belediyeleri ile hazırlanmasını koordine etmek, Bakanlığa sunmak ve bu plan doğrultusunda çalışmaların yürütülmesini sağlamak, gerekli önlemleri almakla,
 3. c) İlçe belediyeleri tarafından bu Yönetmelik kapsamında yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamak ve desteklemekle,

ç) Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilen tesisleri imar planına işlemekle,

 1. d) Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların yetkili olmayan kişiler tarafından aktarma istasyonundan taşınmasını ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla,
 2. e)(Ek:RG-23/3/2017-30016)İhtiyaç olması durumunda, belediye atıkları için aktarma istasyonu kurmak/kurdurtmak, işletmek/işlettirmekle

yükümlüdürler.

(3) Büyükşehir ilçe belediyeleri;

 1. a) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere uymakla,
 2. b) Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların oluşumunun önlenmesi ve atık azaltımını da içeren atık yönetim planlarını hazırlamak, Bakanlığa sunmak, bu plan doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve gerekli önlemleri almakla,
 3. c) Büyükşehir belediyesinin atık yönetim planlarının hazırlanmasına katkı sağlamakla,

ç) Belediye atıkları ile ilgili mevzuat kapsamında yönetiminden sorumlu olduğu atıkları kaynağında ayrı toplamak/toplattırmakla, aktarma istasyonuna taşımakla ve ikili toplama sistemi ile atık getirme merkezi kurmak/kurdurtmakla, toplanan atıklara ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunmakla,

 1. d) Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını, taşınmasını ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla,

yükümlüdürler.

(4) İl, ilçe ve belde belediyeleri;

 1. a) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere uymakla,
 2. b) Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların oluşumunun önlenmesi ve atık azaltımını da içeren atık yönetim planlarını hazırlamak, il müdürlüğüne sunmak, bu plan doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve gerekli önlemleri almakla,
 3. c) Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilen tesisleri imar planına işlemekle,

ç) Belediye atıkları ile ilgili mevzuat kapsamında yönetiminden sorumlu olduğu atıkları kaynağında ayrı toplamak/toplattırmakla ve ikili toplama sistemlerini kurmak/kurdurtmakla, toplanan atıklara ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunmakla,

 1. d) Bakanlığın belirleyeceği esaslara uygun olarak atık getirme merkezi kurmak/kurdurtmakla,
 2. e) Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını, taşınmasını ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla,

yükümlüdürler.

Atık üreticisinin ve atık sahibinin yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Atık üreticisi;

 1. a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,
 2. b) Atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamakla,
 3. c)(Değişik:RG-23/3/2017-30016)Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak il müdürlüğüne sunmakla ve onay almakla,

ç) Ürettiği atıklar için Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda kayıt tutmak ve uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,

 1. d) Belediye atıklarını, ilgili mevzuat kapsamında toplama, taşıma ve bertaraf yükümlülüğü verilmiş kurum ve kuruluşların belirlediği şekilde konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza ederek, toplamaya hazır etmekle,
 2. e) Bu Yönetmeliğin ek-4’ünde (M) işareti ile tanımlanan ve ek-3/B’de belirtilen özellikleri içermediği iddia edilen atıkların Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılan analizlerle tehlikesiz olduğunu belgelemekle,
 3. f) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin alınması zorunlu olan geçici depolama alanları için il müdürlüğünden izin almakla,
 4. g) Atıklarını bu Yönetmelik hükümleri ve Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak izin/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine göndermekle,

ğ) Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, askeri birlik ve kurumlar ise yazılı olarak belirtilen sürede Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca Bakanlığa göndermek ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,

 1. h) UATF kullanımı zorunlu olan atıklar için UATF kullanarak atık işleme tesislerine göndermekle ve ilgili iş ve işlemlere uymakla,

ı) Atık işleme tesisinin atığı kabul etmemesi durumunda, taşıyıcıyı başka bir tesise yönlendirmekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini sağlayarak, uygun bir tesiste atığın işlenmesini sağlamakla,

 1. i) Ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanlarının eğitimini sağlamakla, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almakla,
 2. j) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,
 3. k)(Değişik:RG-23/3/2017-30016)Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda 24 saat içerisinde il müdürlüğünü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu il müdürlüğüne en geç 30 takvim günü içinde sunmakla,
 4. l) Yan ürün olarak değerlendirilebilecek bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan özelliklere haiz atıklar için uygunluk almak üzere Bakanlığa başvurmakla,
 5. m) Atığın niteliğinin belirlenmesi, toplanması, taşınması ve işlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla,

yükümlüdür.

(2) Atık sahibi, atıklarını bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.

Atık işleme tesislerinin yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Atık işleme tesisleri;

 1. a) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisansı belgesi almakla, belirlenen şartlara uymakla,
 2. b) Acil durumlarda alınacak önlemlerle ilgili personelin eğitimini sağlamakla, acil durum söz konusu olduğu zaman Bakanlığa ve il müdürlüğüne bilgi vermekle,
 3. c) Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak, bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişleri önlemekle,

ç) Tesisin işletilmesi ile ilgili her bir bölümün çalışma planını hazırlayarak uygulamakla,

 1. d) Tesisin faaliyetleri sonucu oluşan atıklar ile bakiye atıklarının bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yönetimini sağlamakla,
 2. e)(Değişik:RG-23/3/2017-30016)UATF kullanılması zorunlu olan atıklar için, tesisine kabul edeceği atığın UATF’de belirtilen atık tanımına uygunluğunu tesise girişte tespit etmekle, kabul ettiği atığın taşıma formunu imzalamak ve en geç otuz gün içinde atık üreticisine göndermekle, UATF ile ilgili olarak atık üreticisi ile arasında uyuşmazlık çıkması halinde, bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde, uyuşmazlığı Bakanlığa bildirmekle, taşıma formu olmaksızın atık kabul etmesi halinde Bakanlığa ve il müdürlüğüne bilgi vermekle,
 3. f) Çevrimiçi programlara kayıt olmak ve tesisine kabul ettiği, işlediği, bakiye olarak oluşturduğu atıklar ile atık işleme faaliyeti neticesinde oluşturduğu/ürettiği ürünlerin bilgisini içeren kütle-denge bilgisini hazırlamak ve çevrimiçi programı kullanarak bildirim yapmakla,
 4. g) Bakiye atıkları ile ilgili olarak Yönetmelikte atık üreticilerine verilen yükümlülükleri yerine getirmekle,

ğ) Kapatılmadan önce, kapatma sonrası gereken çevre koruma işlemlerini gerçekleştireceğine ve tesisteki tüm atıkların ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin bilgi ve taahhütname vermekle,

 1. h)(Değişik:RG-23/3/2017-30016) Tesisin kapatılması için kapatma planı hazırlayarak Bakanlığa başvurmak ve onay almakla, onaylı kapatma planında belirtilen termine uygun olarak çalışmaların tamamlandığına ilişkin onaydan sonra tesisi kapatmakla,

ı) Yangına karşı güvenlik önlemlerine yönelik bağlı olduğu belediyeden itfaiye raporu almakla,

yükümlüdür.

(2) Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamına giren tesisler, işletme planlarını Bakanlığa sunmakla ve uygun görüş almakla yükümlüdür. Değişiklik olması halinde işletme planları yenilenir ve Bakanlığa sunulur.

(3) Biyo-kurutma, kompost ve biyo-metanizasyon tesisleri;

 1. a) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen hükümlere uymakla,
 2. b) (Mülga:RG-23/3/2017-30016)
 3. c) Tesisten kaynaklanabilecek koku, toz, sızıntı suyu, gaz ve benzeri olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek için her türlü önleyici tedbir almakla,

ç) Atıkların belirlenmiş olan kriterlere uygun şekilde tesise kabul edildiğinin ve işlendiğinin kontrol edilmesi için gerekli sistemleri kurmakla,

 1. d) İşletme planını Bakanlığa sunmakla, uygun görüş almakla, planda değişiklik olması durumunda, revize işletme planını 1 ay içerisinde Bakanlığa sunmakla,
 2. e) İşletme sürecinde sera etkisi de dâhil olmak üzere tesisten kaynaklanabilecek gazların toplanması, işlenmesi ve kullanılması işlemlerini çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yapmakla,
 3. f)(Mülga:RG-23/3/2017-30016)
 4. g) Tesise gelen ve işlenmeye uygun olmayan atıklar ile tesisten çıkan ve kullanıma uygun olmayan ürünleri ilgili mevzuata uygun olarak bertaraf etmekle,

yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atık Listesi, Atığın Listede Tanımlanması ve Geçici Depolama

Atık listesi ve atığın listede tanımlanması

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan atıkların listesi ek-4’te verilmektedir. Atık listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır. Tehlikeli atıklar, ek-3/A’da listelenen özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıklardır. Atık listesinde (A) işaretli atıklar, ek-3/B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. (M) işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi gerekir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda, ek-3/A’da listelenen özelliklerden H3-H8 ile H10 ve H11 ile ilgili değerlendirmeler, ek-3/B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılır.

(2) Atık listesinde yer alan atıklar, altı haneli atık kodlarıyla ve ilgili iki haneli ve dört haneli bölüm kodları ile bütün olarak tanımlanır.

(3) Atıklar ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, atığın tanımına karşılık gelen altı haneli atık kodunun tam olarak kullanılması zorunludur.

(4) Atık listesi ve atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin kılavuzlar Bakanlık tarafından hazırlanır.

(5) Atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda malzeme güvenlik bilgi formları, proses girdileri ve bilgileri, Bakanlıkça yayınlanan kılavuzlar veya ek-3/B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılacak analiz çalışmaları kullanılır. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde ek-3/B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak atık üreticisi veya atık sahibi tarafından analiz yaptırılır. Analiz çalışmaları Bakanlıktan ek-3/B için yeterlik almış laboratuvarlarca gerçekleştirilir.

(6) Atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi için yapılan analiz çalışmalarının sonuçları üretim prosesi, hammadde veya katkı maddelerinde bir değişiklik olmaması halinde 5 yıl süre ile geçerlidir. Ancak, Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde analiz çalışması yenilenir. Üretim prosesi, hammadde veya katkı maddelerinde bir değişiklik olması halinde analiz, değişiklikten itibaren 3 ay içerisinde yenilenir.

Atık listesinde atık kodunun belirlenmesi

MADDE 12 – (1) Atık sahibi, atık kodunu ek-1’de yer alan atık kodu belirleme hiyerarşisine ve atık kodu açıklamalarına uygun olarak belirlemekle yükümlüdür.

(2) Altı haneli atık kodunun son iki hanesi 99 olan atık kodları Bakanlığın onayı olmaksızın kullanılmaz. 99 ile biten atıkların tehlikeli olup olmadığının ek-3/B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılacak analiz ile belgelenmesi zorunludur.

(3) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Atık kodu 99 ile biten atıklar için kod kullanımına Bakanlıkça onay verilmesi ve atığın gönderilebileceği uygun çevre lisansına sahip tesis bulunamaması halinde, söz konusu atık, Bakanlıktan, benzer sektörden kaynaklanan atıklar için atık işleme konusunda çevre lisansı almış ve prosesinde işlemesi uygun olan tesislerde Bakanlığın onayı alınarak işlenebilir. Atığın tesise kabul edilebilmesi amacıyla atık işleme tesisi atık üreticisinin talebi doğrultusunda Bakanlığa başvuru yapar. Atığın yapılacak çalışma sonucunda tehlikeli olduğunun tespiti halinde, atığı taşıyacak olan lisanslı taşıma firması da atık üreticisinin talebi doğrultusunda Bakanlığa başvuru yapar.

Geçici depolama

MADDE 13 – (1) Atıklar üretildikleri yerde türlerine göre belirlenmiş kriterlere uygun şekilde geçici depolanır.

(2) Özelliğine göre sınıflandırılarak geçici depolanan atığın üzerinde tehlikeli ya da tehlikesiz atık ibaresi, atık kodu, depolanan atık miktarı ve depolama tarihi bulunur.

(3) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Atıklar birbirleriyle reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolanır. Tıbbi atıklar hariç olmak üzere, tehlikeli atıklar geçici depolama alanında en fazla 6 ay, tehlikesiz atıklar ise en fazla 1 yıl süreyle geçici depolanır.

(4) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Atıkların geçici depolanması işlemi atığın üretildiği tesis/kuruluş sınırları içinde yapılır. Tıbbi atıklar ile ambalaj atıkları hariç olmak üzere, tesis/kuruluş sınırları içinde uygun yer bulunmadığının il müdürlüğü tarafından tespiti durumunda üreticiye ait il sınırları içerisinde il müdürlüğünden uygunluk alınmış olan bir alanda güvenli bir şekilde geçici depolama yapılabilir. Bu alan için miktara bakılmaksızın geçici depolama izni alınır. Geçici depolama alanına atıkların taşınmasında lisanslı araç şartı aranmaz. Tıbbi atıkların geçici depolanmasında 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(5) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Ayda bin kilogramdan daha az tehlikeli atık üreten atık üreticilerinin, tehlikeli atıklarını geçici olarak depoladığı/depolayacağı alanları/konteynerleri geçici depolama izninden muaftır. Ayda bin kilogram veya daha fazla tehlikeli atık üreten atık üreticileri tehlikeli atıklarını geçici depoladığı alanları/konteynerleri için il müdürlüğünden geçici depolama izni alır. Geçici depolama alanı/konteyneri için izin süresiz olarak verilir. Geçici depolama alanında değişiklik olması halinde geçici depolama izni yenilenir.

(6) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Belediye atığı biriktirme ekipmanları/konteynerleri ile ambalaj atığı, tehlikesiz atık ve tıbbi atık geçici depolama alanı/konteynerleri geçici depolama izninden muaftır.

(7) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Tehlikeli atık geçici depolama alanları/konteynerleri için miktara bakılmaksızın 16 ncı madde hükümlerine uygun olarak Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılır.

(8) (Ek:RG-23/3/2017-30016) Geçici depolama alanlarına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ulusal Atık Yönetim Planı, Bildirim ve Kayıt Tutma

Ulusal atık yönetim planı hazırlanması

MADDE 14 – (1) Bakanlık, 5 yıllık ulusal atık yönetim planı/planlarını hazırlamak/hazırlatmakla yetkili ve görevlidir. Bu plan/planlar;

 1. a) Atık yönetim yapısı ve atık mevzuatı,
 2. b) Atık yönetimi mevcut durum analizi,
 3. c) Ekonomik ve yönetimsel planlama, orta ve uzun vadedeki hedefleri kapsar.

Bildirim ve kayıt tutma yükümlülüğü

MADDE 15 – (1) Üretici, piyasaya süren, atık üreticisi, PCB ve PCT’li ekipmanları elinde bulunduranlar, atık taşıyıcıları ve atık işleme tesisleri iştigal konularına göre kronolojik kayıt tutmak, Bakanlığın belirleyeceği çevrimiçi sistemlere kayıt olarak bildirim yapmak, bilgi vermek ve tutulan kayıtları en az beş yıl süreyle muhafaza ederek Bakanlığın ve/veya il müdürlüğünün inceleme ve denetimine sunmakla yükümlüdür. Askeri birlik ve askeri kurumların kayıtları yazılı olarak Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca Bakanlığa bildirilir.

(2) Kayıtlar, atık türü ve atığın ek-4’te belirtilen kod numarası, atık miktarı, atığın kaynağı, gönderildiği tesis, atığın taşıma şekli ve atığın ek-2/A’da ve ek-2/B’de belirtilen yöntemlere göre tabi tutulduğu işlemler ile genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamındaki ürünlere ilişkin bilgi içermelidir.

(3) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili taraflar bildirim ve belgelendirmelerini bağımsız denetim kuruluşlarına inceletir, inceleme raporunu Bakanlığa sunar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sigorta ve Maliyetlerin Karşılanması

Mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü

MADDE 16 – (1) Miktarına bakılmaksızın tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması, bertarafı ve prosesten kaynaklanan tehlikeli atıkların geçici depolanması faaliyetlerinde bulunanlar faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin ve lisans verilmez.

(2) Halihazırda bu maddenin birinci fıkrasında yer alan faaliyetlerde bulunanlar için tehlikeli atıkları da kapsayacak şekilde 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimata uygun olarak düzenlenmiş bir sigorta poliçesi olması halinde ayrıca mali sorumluluk sigortası yaptırmasına gerek yoktur.

Atık yönetimi maliyetinin karşılanması

MADDE 17 – (1) Atıkların yönetiminden kaynaklanan harcamaların, kirleten öder ilkesine göre, genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamındaki ve/veya atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından karşılanması esastır.

ALTINCI BÖLÜM

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu, Yan Ürün, Yeniden Kullanım

Genişletilmiş üretici sorumluluğu

MADDE 18 – (1) Ürünlerin çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması, atığın önlenmesi, atık olduktan sonra yeniden kullanımı, güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi ya da geri kazanımını desteklemek amacıyla ürünlerin tasarımından başlayarak gerekli tedbirler üretici tarafından alınır.

(2) Genişletilmiş üretici sorumluluğu, elektrikli ve elektronik eşya, ambalaj, araç, pil ve akümülatör ürünlerini kapsar. Bu ürünlerin üreticisi ve/veya piyasaya süreni;

 1. a) Üreticiye iade edilen ve/veya kullanım ömrü dolarak atık olarak addedilen ürünlerin yönetimi ve yönetimine ilişkin maliyetleri karşılar.
 2. b) Yükümlülüklerini Bakanlıkça belirlenen yöntemlerden bir veya birkaçını tercih ederek yerine getirir.
 3. c) Toplama, yeniden kullanım, geri dönüşüm veya geri kazanım hedeflerini sağlar.

(3) Genişletilmiş üretici sorumluluğundaki ürünler ve bu ürünlerin atıklarının yönetimine ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Yan ürün

MADDE 19 – (1) Üretim prosesi sürecinde ortaya çıkan; ancak asıl amacın bu maddenin üretimi olmadığı, maddeler veya malzemeler;

 1. a) Üretim prosesinin ayrılmaz bir parçası olarak üretiliyor ve kapasite raporunda ürün/yan ürün olarak yer alıyor ise,
 2. b) Gelecekte kullanımına yönelik talep sürekli ise,
 3. c) Doğrudan bir proseste kullanılabiliyor ve üretildiği yerde fiziksel işlemler hariç olmak üzere başka işlemlerden geçmiyor ise,

ç) İkame edeceği maddenin standartlarına uygunluğunun ya da hammadde olarak kullanılması durumunda nihai ürünün ürün standardını bozmadığının belgelenmesi halinde,

 1. d) Kullanımında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek tedbirler alınıyor ise,

atık olarak addedilmeyerek, yan ürün olarak kabul edilebilecektir.

(2) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Yan ürün olarak değerlendirilebilecek, bu maddenin birinci fıkrasındaki özelliklere haiz atıklar için uygunluk almak üzere Bakanlığa başvurulur. Yan ürün olarak değerlendirmesi talep edilen atıklara ilişkin yapılacak başvurularda istenilecek bilgi ve belgeler Bakanlıkça belirlenir.

Yeniden kullanıma hazırlama

MADDE 20 – (1) Atıklar, yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti kapsamında, yalnız fiziksel işlemler ile tasarlandığı hale getirilerek, aynı amaçla kullanıldıkları sürece kullanım ömrü bitinceye kadar atık olarak addedilmeyecektir.

(2) Yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti, toplama-ayırma ve ara depolama hariç geri kazanım faaliyeti için çevre lisansı olan atık işleme tesislerinde gerçekleştirilir.

(3) Tamirhaneler, servisler gibi ürünlere yönelik bakım onarım hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler yeniden kullanıma hazırlama kapsamı dışındadır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirilmiş Kuruluş

Yetkilendirilmiş kuruluşun yükümlülükleri ve yetkilendirme

MADDE 21 – (1) Yetkilendirilmiş kuruluş;

 1. a) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlığa yetki başvurusunda bulunmakla,
 2. b) Temsil ettiği üyeleri adına yükümlülükleri yerine getirmekle,
 3. c) Gerçekleştirilen çalışmaların gelişme raporlarını, bir sonraki yılın planını ve yıllık bütçesini Bakanlığa her yılın Mart ayı sonuna kadar sunmakla,

yükümlüdürler.

(2) Yetkilendirilecek kuruluşun, yurt içinde piyasaya sürülen ürünlerin türüne göre Bakanlıkça belirlenecek temsiliyet payını sağlaması zorunludur.

(3) Yetki süresi on yıldır. Yetkilendirmenin yenilenmesi için, yetki süresinin bitiminden altı ay önce yetkilendirilmiş kuruluş Bakanlığa başvurur.

(4) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Bakanlık, yetkilendirdiği kuruluşu denetler, kuruluşun toplama ve geri kazanım hedeflerine ilişkin göstergelerini izler ve yayımlar. Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluş, bağımsız denetim kuruluşu tarafından iki yılda bir denetlenir ve denetim raporları Bakanlığa sunulur.

(5) Bakanlık, yetkilendirilmiş kuruluşu, temsiliyet payını sağlayamaması ve/veya yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmemesi halinde ihtar eder ve temsiliyet payını yeniden sağlaması ve/veya yükümlülüklerini yerine getirmesi için en fazla bir yıla kadar süre verir. Bakanlık, bu durumu söz konusu yetkilendirilmiş kuruluşun üyelerine bildirir veya duyurur.

(6) Bu maddenin beşinci fıkrasında verilen süre sonunda yetkilendirilebilme şartları yeniden kazanılmamış ve/veya yükümlülükler yerine getirilmemiş ise, Bakanlık yetkiyi iptal eder ve yükümlülükler yetkilendirilmiş kuruluş üyeleri tarafından yerine getirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Atıkların Sınırlar Ötesi Hareketi

Atıkların ithalatı

MADDE 22 – (1) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Tehlikeli atıkların, serbest bölgeler dâhil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi yasaktır. Bazı tehlikesiz atıkların, kontrole tabi olarak ithalatına izin verilebilir. Bu izinlere ilişkin esaslar, Bakanlık görüşü doğrultusunda Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak düzenlemelerle belirlenir.

(2) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıkların işlenmesi amacıyla bölgede uygun tesis bulunmaması veya atık üreticisi firma tarafından atıkların bu tesislere verilmemesi durumunda atık üreticisinin talebi üzerine serbest bölge müdürlüğü başkanlığında gümrük ve gümrük muhafaza müdürlüğü, işletici veya bölge kurucu ve işleticisi ve atık üreticisi temsilcilerinden oluşan bir komisyonun uygun görüşünü müteakip serbest bölge müdürlüğünce il müdürlüğünden alınacak onaya istinaden bu atıklar bölgeden çıkarılır. Serbest Bölge Komisyonuna aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler sunulacaktır.

 1. a) Atıkların serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya çıktığına ilişkin belge,
 2. b) Atığı oluşturan faaliyetin türü, atık tür ve miktarı,
 3. c) Atığı kabul edecek tesisin atığın türüne göre tehlikesiz atık toplama-ayırma tesisleri için il müdürlüğünden alınan izin belgesi, atık işleme tesisleri için geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisans belgesi,

ç) Atıkların, bu fıkranın (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderileceğine dair sözleşme,

 1. d) İl müdürlüğünce gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler.

(3) Kullanılmış lastiklerin karkas niteliğinde olanları Dahilde İşleme Rejimi kapsamında sadece Bakanlıktan lisans almış işletmeler tarafından geri kazanımı amacıyla ülkemize girişinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

Atıkların ihracatı ve transit geçişi

MADDE 23 – (1) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Tehlikeli atıklar;

 1. a) Ülkemizde atıkların geri kazanımı/bertarafı için gerekli teknik kapasiteye sahip tesislerin bulunmaması,
 2. b) Söz konusu atıkları ithalatçı ve transit devletin yetkili otoritesinin kabul etmesi,
 3. c) İhracata ilişkin iş ve işlemlerin tamamlanması,

durumunda sadece AB ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein’a ihraç edilebilir. Tehlikeli atıkların ihracatında EK-5/A’da yer alan ön bildirim (notifikasyon) formu ve EK-5/B’de yer alan uluslararası atık taşıma (movement document) formu kullanılır.

(2) Tehlikesiz atıkların;

 1. a) AB ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein’a ihracatında Bakanlıkça belge düzenlenmez, ihracat işlemi başlamadan Bakanlığa bilgi verilir ve kayıt altına alınır.
 2. b) AB ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein haricindeki ülkelere ihracatında ilgili ülkenin yetkili otoritesinden izin alınarak Bakanlığa başvuru yapılır. Bakanlıktan onay alınmaksızın ihracat işlemi yapılamaz.

(3) Atıkların ihracatına ve transit geçişine ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik, 19/11/2008 tarihli ve 2008/98/AT sayılı atık hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 3/5/2000 tarihli ve 2000/532/AT sayılı atık listesi oluşturulması hakkında Komisyon Kararı dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

İdari yaptırım

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen müeyyideler uygulanır.

Atıflar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;

 1. a) 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
 2. b) 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
 3. c) 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğin;

 1. a) 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,
 2. b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

EK-1

ATIK KODU BELİRLEME HİYERARŞİSİ VE

ATIK KODU AÇIKLAMALARI

 1. Atık Kodu Belirleme Hiyerarşisi

Ek-4 atık listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen atık kodu belirleme hiyerarşisi uygulanır;

(1) 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.

(2) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.

(3) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.

(4) Eğer atık, 16 ncı bölümde de tanımlanamıyorsa, atık listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır. 99 ile biten atıkların tehlikeli olup olmadığının ek-3/B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılacak analiz ile belgelenmesi zorunludur.

 1. Atık Kodu Açıklamaları

Ek-4 atık listesinde altı haneli atık kodlarının yanında yer alan işaretlerin açıklamaları aşağıdaki şekildedir;

Yıldız (*) işareti: Altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıklar tehlikeli atıklardır.

(A) işareti: Altı haneli atık kodu hizasında “Açıklama” sütununda yer alan işaret atığın kesin tehlikeli atık olduğunu belirtir. Bu şekilde işaretlenmiş olan atıklar analiz yapılmaksızın kesin tehlikeli olarak sınıflandırılır.

(M) işareti: Altı haneli atık kodu hizasında “Açıklama” sütununda yer alan işaret atığın muhtemel tehlikeli atık olduğunu belirtir. Bu şekilde işaretlenmiş olan atıkların tehlikeli olup olmadığının belirlenmesi için bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde öngörülen atığın tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma yapılır. 

99 ile biten atıklar: Altı haneli atık kodu 99 ile biten atıklar tehlikeli veya tehlikesiz atık olarak sınıflandırılması gerçekleştirilmemiş, listede başka türlü tanımlanmamış atıkları tanımlar. Bu atık kodunun kullanılmasında “Atık Kodu Belirleme Hiyerarşisi” ve bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümleri uygulanır.

III. Atığın Tehlikelilik Durumu (Değişik:RG-23/3/2017-30016) 

Muhtemel tehlikeli atık olarak tanımlanan atıkların uygun atık kodunun belirlenmesi için tehlikelilik özellikleri ve konsantrasyonlarının belirlenmesi çalışmaları yapılır. Çalışma sonucunda atığın EK-3/B’de yer alan konsantrasyon değerlerinin üzerinde olduğunun tespiti halinde (M) ile işaretli atık kodu kullanılır. Çalışma sonucunda atığın EK-3/B’de yer alan konsantrasyon değerlerinin altında olması halinde ise ilgili bölümdeki uygun tehlikesiz atık kodu ile atık sınıflandırılır. Muhtemel tehlikeli atık kodu (M) ile bağlantılı olan tehlikesiz atık kodu, atığın tehlikesiz olduğu kanıtlanmadan kullanılmaz.

EK-2/A

BERTARAF YÖNTEMLERİ

D1 Toprağın altında veya üstünde düzenli depolama (örneğin, düzenli depolama ve benzeri) 

D2 Arazi ıslahı (örneğin, sıvı veya çamur atıkların toprakta biyolojik bozulmaya uğraması ve benzeri) 

D3 Derine enjeksiyon (1) (örneğin, pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu ve benzeri) 

D4 Yüzey doldurma (örneğin, sıvı ya da çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulması ve benzeri) (2)

D5 Özel mühendislik gerektiren düzenli depolama (çevreden ve her biri ayrı olarak izole edilmiş ve örtülmüş hücresel depolama ve benzeri)

D6 Deniz/okyanus hariç bir su kütlesine boşaltım (3)

D7 Deniz yatakları dahil deniz/okyanuslara boşaltım (3)

D8 D1 ile D7 ve D9 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai bileşiklerin veya karışımların oluşmasına neden olan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen biyolojik işlemler 

D9 D1 ile D8 ve D10 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai bileşiklerin veya karışımların oluşmasına neden olan fiziksel-kimyasal işlemler (örneğin, buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon ve benzeri)

D10 Yakma (Karada)

D11 Yakma (Deniz üstünde) (4)

D12 Sürekli depolama (5) (bir madende konteynerlerin yerleştirilmesi ve benzeri)

D13 D1 ila D12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce harmanlama veya karıştırma 

D14 D1 ila D13 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce yeniden ambalajlama

D15 D1 ila D14 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar depolama (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)

Açıklama:

(1) D3 Derine enjeksiyon: Pompalanabilir nitelikteki sıvı atıklar jeolojik ve hidrojeolojik açıdan uygun olan kuyulara, tuz kayaçlarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyon işlemi ile bertaraf edilebilir. Bu yöntem ile atığı bertaraf etmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler alanın uygunluğunun belirlenmesi veya tespiti amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ve Sağlık Bakanlığının uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa kurumsal akademik rapor sunulur, onay ve izin alınır.

(2) Bu yöntemin uygulanmasında Orman ve Su İşleri Bakanlığının uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa kurumsal akademik rapor sunulur, onay ve izin alınır.

(3) Bu yöntemlerin uygulanmasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa kurumsal akademik rapor sunulur, onay ve izin alınır.

(4) D11 Yakma (Deniz üstünde): Bu yöntem ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yasaklanmıştır.

(5) D12 Sürekli depolama: Kapalı maden ocaklarında atıkların konteynerler içinde depolanması mümkündür. Bu yöntem ile atığı bertaraf etmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler ocağın uygunluğunun belirlenmesi veya tespiti amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ve Sağlık Bakanlığının uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa kurumsal akademik rapor sunulur, onay ve izin alınır.

EK-2/B

GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ

R1 Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma 

R2 Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi 

R3 Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü (kompost ve diğer biyolojik dönüşüm prosesleri dahil) 

R4 Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü

R5 (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Diğer inorganik malzemelerin ıslahı/geri dönüşümü

R6 Asitlerin veya bazların yeniden üretimi

R7 Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların (bileşenlerin) geri kazanımı

R8 Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı 

R9 Yağların yeniden rafine edilmesi veya diğer yeniden kullanımları 

R10 Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı 

R11 R1 ila R10 arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı 

R12 Atıkların R1 ila R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi (1) 

R13 R1 ila R12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıkların ara depolanması (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç) 

Açıklama:

(1) R12: Uygun bir R kodu yoksa R1’den R11’e kadar numaralandırılmış işlemler öncesinde yapılacak söküm, tasnif etme, kırma, sıkıştırma, peletleme, kurutma, parçalama, şartlandırma, yeniden ambalajlama, ayırma, harmanlama ya da karıştırma gibi ön işlem faaliyetlerini kapsayan işlemleri içerebilir.

EK-3/A

TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ

H1 Patlayıcı

Alev etkisi altında patlayabilen ya da dinitrobenzenden daha fazla şekilde şoklara ve sürtünmeye hassas olan maddeler ve müstahzarlar, kendi başına kimyasal reaksiyon yolu ile belli bir sıcaklık ve basınçta hızla gaz oluşmasına neden olabilecek madde veya atıklar.

H2 Oksitleyici

Diğer maddelerle, özellikle de yanıcı maddelerle temas halinde iken yüksek oranda ekzotermik reaksiyonlar gösteren maddeler ve karışımlar.

H3-A Yüksek Oranda Alevlenir

 1. a) 21 ºC’nin altında parlama noktasına sahip sıvı maddeler ve karışımlar (aşırı tutuşabilen sıvılar dâhil),
 2. b) Herhangi bir enerji kaynağı uygulaması olmaksızın ortam sıcaklığındaki hava ile temas ettiğinde ısınabilen ve sonuç olarak tutuşabilen maddeler ve karışımlar,
 3. c) Bir ateşleme kaynağı ile kısa süre temas ettiğinde kolayca tutuşabilen ve ateşleme kaynağı uzaklaştırıldıktan sonra yanmaya ve tükenmeye devam eden katı maddeler ve karışımlar,

ç) Normal basınçta, havada tutuşabilen gazlı maddeler ve karışımlar, 

 1. d) Su veya nemli hava ile temas ettiğinde, tehlikeli miktarda yüksek oranda yanıcı gazlara dönüşen maddeler ve karışımlar.

H3-B Alevlenir

21 ºC ye eşit veya daha yüksek ya da 55 ºC’ye eşit ya da daha düşük parlama noktasına sahip olan sıvı maddeler ve karışımlar.

H4 Tahriş edici

Deri ile ya da balgam membranı ile ani, uzun süreli ya da tekrar eden temaslar halinde yanığa sebebiyet verebilen, aşındırıcı olmayan maddeler ve karışımlar.

H5 Zararlı

Solunduğu veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde belirli bir sağlık riski içeren maddeler ve karışımlar.

H6 Toksik

Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde, sağlık yönünden ciddi, akut veya kronik risk oluşturan ve hatta ölüme neden olan madde ve karışımlar.

H7 Kanserojen

Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde, kansere yol açan veya etkisinin artmasına neden olan madde ve karışımlar.

H8 Aşındırıcı (Korozif)

Temas halinde canlı dokuları tahrip eden madde ve karışımlar.

H9 Enfeksiyon yapıcı

Varlığını sürdürebilen mikro organizmalar veya insan veya diğer canlı organizmalarda hastalığa neden olduğu bilinen veya inanılan toksinlerini içeren maddeler veya karışımlar

H10 Üreme sistemine toksik

Solunduğunda, yenildiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, doğuştan gelen kalıtımsal olmayan sakatlıklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve karışımlar.

H11 Mutajenik

Solunduğunda, yendiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, kalıtsal genetik bozukluklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve karışımlar.

H12 Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi sonucu zehirli veya çok zehirli gazları serbest bırakan atıklar.

H13 Hassaslaştırıcı

Cilde nüfuz ettiğinde ya da solunduğunda hiper-hassaslaştırma reaksiyonu oluşturabilen ve uzun süre maruz kalınması halinde karakteristik olumsuz etkilere sebep olabilen maddeler ve karışımlar

H14 Ekotoksik

Çevrenin bir veya daha fazla kesimi üzerinde ani veya gecikmeli zararlı etkiler gösteren veya gösterme riski taşıyan atıklar.

H15 Bertarafı sonrasında herhangi bir yolla, yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip başka bir madde (sızıntı suyu gibi) ortaya çıkabilecek atık.

Açıklama:

(1) Tehlikeli özelliklere ilişkin etiketlemede kullanılacak işaretler için 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (Ek-4) kullanılacaktır.

EK-3/B

TEHLİKELİ ATIK EŞİK KONSANTRASYONLARI

 1. a) Parlama noktası ≤ 55 ºC,
 2. b) Yüksek seviyede zehirli (toksik) olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %0,1 olması,
 3. c) Zehirli (toksik) olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %3 olması,

ç) Zararlı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %25 olması,

 1. d) R35’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması,
 2. e) R34’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %5 olması,
 3. f) R41’e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %10 olması,
 4. g) R36, R37 ve R38’e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %20 olması,

ğ) Kategori 1 ya da 2’de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddelerdeki toplam konsantrasyonun ≥ %0,1 olması,

 1. h) Kategori 3’de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması,

ı) R60 ya da R61’e göre üreme yetisini azaltıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2 maddesindeki konsantrasyonun ≥%0,5 olması, 

 1. i) R62 ya da R63’e göre üreme yetisini azaltıcı özelliği ile sınıflandırılan kategori 3 maddesindeki konsantrasyonun ≥ %5 olması,
 2. j) R46’ya göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2 maddesindeki konsantrasyonun ≥ %0,1 olması, 
 3. k) R40’a göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 3 maddesindeki konsantrasyonun ≥ %1 olması.

Yapılacak Analizlere İlişkin Açıklamalar

(1) R kodları (risk durumu) 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik Ek-5’te verilmektedir.

(2) Kontamine olmuş metal talaşlarına yapılacak analizlerde, kontaminasyonun miktarının toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması halinde, atık tehlikeli olarak sınıflandırılır. Ancak kontaminasyona yönelik yukarıdaki sınır değerlerde daha kısıtlayıcı bir limitin olması halinde, yukarıdaki değerler esas alınır.

(3) Arıtma çamurlarına yapılacak analizlerde arıtma çamuru numunesinin analiz sonucu %50 kuruluk seviyesine ve sınır değerlere göre değerlendirilir.

(4) Madenlerin aranması, çıkarılması, işleme tabi tutulması veya depolanması sonucu oluşan atıklar hariç olmak üzere, atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin yapılacak analizlerde maddenin mineralojik yapısında bulunan bileşiklerden, sadece inorganik fazındakilerin bu Yönetmeliğin ek-3/A’sında belirtilen “H4 Tahriş edici” ve “H5 Zararlı” özelliklerinden dolayı, atıklar tehlikeli addedilemez.

(5) Madenlerin aranması, çıkarılması, işleme tabi tutulması veya depolanması sonucu oluşan atıklar hariç olmak üzere, atıklar, yapılan analiz neticesinde sadece “H14 Ekotoksik” özellikten dolayı tehlikeli addedilemez; ancak atıkların yönetimi, tekrar kullanımı ve işlenmesinde ekotoksik özellikler dikkate alınarak işlem yapılır. Atıklar ekotoksik özelliğin seviyesine bağlı olarak gerekli hallerde Bakanlık tarafından tehlikeli atık olarak sınıflandırılabilir.

(Değişik:RG-23/3/2017-30016) EK-4

ATIK LİSTESİ

BÖLÜMLER

(01) Madenlerin Aranması, Çıkarılması, İşletilmesi, Fiziki ve Kimyasal İşleme Tabi Tutulması Sırasında Ortaya Çıkan Atıklar,

(02) Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık, Gıda Üretimi ve İşlemesi Sonucu Ortaya Çıkan Atıklar, 

(03) Ahşap İşleme ve Kağıt, Karton, Kağıt Hamuru, Panel (Sunta) ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar,

(04) Deri, Kürk ve Tekstil Endüstrilerinden Kaynaklanan Atıklar,

(05) Petrol Rafinasyonu, Doğal Gaz Saflaştırma ve Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar, 

(06) İnorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar,

(07) Organik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar, 

(08) Astarlar (Boyalar, Vernikler ve Vitrifiye Emayeler), Yapışkanlar, Yalıtıcılar ve Baskı Mürekkeplerinin İmalat, Formülasyon Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar, 

(09) Fotoğraf Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar,

(10) Isıl İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar,

(11) Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanması İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar; Demir Dışı Hidrometalurji,

(12) Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Şekillendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar,

(13) Yağ Atıkları ve Sıvı Yakıt Atıkları (Yenilebilir Yağlar, 05 ve 12 Hariç),

(14) Atık Organik Çözücüler, Soğutucular ve İtici Gazlar (07 ve 08 Hariç),

(15) Atık Ambalajlar ile Başka Bir Şekilde Belirtilmemiş Emiciler, Silme Bezleri, Filtre Malzemeleri ve Koruyucu Giysiler,

(16) Listede Başka Bir Şekilde Belirtilmemiş Atıklar,

(17) İnşaat ve Yıkıntı Atıkları (Kirlenmiş Alanlardan Çıkartılan Hafriyat Dahil),

(18) İnsan ve Hayvan Sağlığı ve/veya Bu Konulardaki Araştırmalardan Kaynaklanan Atıklar (Doğrudan Sağlığa İlişkin Olmayan Mutfak ve Restoran Atıkları Hariç)

(19) Atık Yönetim Tesislerinden, Tesis Dışı Atıksu Arıtma Tesislerinden ve İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım İçin Su Hazırlama Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar,

(20) Ayrı Toplanmış Fraksiyonlar Dahil Belediye Atıkları (Evsel Atıklar ve Benzer Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıklar).

ATIK LİSTESİ

ATIK KODUATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
01MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 
01 01Maden Kazılarından Kaynaklanan Atıklar 
01 01 01Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar 
01 01 02Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar 
01 03Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar 
01 03 04*Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıklarıA
01 03 05*Tehlikeli madde içeren diğer maden atıklarıM
01 03 0601 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları 
01 03 07*Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklarM
01 03 0801 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar 
01 03 0901 03 10 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 
01 03 10*01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan tehlikeli maddeler içeren kırmızı çamurM
01 03 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
01 04Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar 
01 04 07*Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklarM
01 04 0801 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları 
01 04 09Atık kum ve killer 
01 04 1001 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar 
01 04 1101 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar 
01 04 1201 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar 
01 04 1301 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar 
01 04 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
01 05Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları 
01 05 04Tatlı su sondaj çamurları ve atıkları 
01 05 05*Yağ içeren sondaj çamurları ve atıklarıA
01 05 06*Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları M
01 05 0701 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları 
01 05 0801 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları 
01 05 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 

ATIK

KODU

ATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
02TARIM, BAHÇIVANLIK, SU ÜRÜNLERİ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEMEDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
02 01Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar 
02 01 01Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar 
02 01 02Hayvan dokusu atıkları 
02 01 03Bitki dokusu atıkları (1) (8) 
02 01 04Atık plastikler (ambalajlar hariç) 
02 01 06Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan dışkısı, idrar ve tezek (ve bunlarla temas etmiş saman dahil), akan sıvılar (8) 
02 01 07Ormancılık atıkları (1) (8) 
02 01 08*Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklarM
02 01 0902 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları 
02 01 10Atık metal 
02 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
02 02Et, Balık ve Diğer Hayvansal Kökenli Gıda Maddelerinin Hazırlanmasından ve İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar 
02 02 01Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar 
02 02 02Hayvan dokusu atığı 
02 02 03Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler 
02 02 04İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8) 
02 02 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
02 03Meyve, Sebze, Tahıl, Yenilebilir Yağlar, Kakao, Kahve, Çay ve Tütünün Hazırlanmasından ve İşlenmesinden; Konserve Üretiminden, Maya ve Maya Özütü Üretiminden, Melas Hazırlanması ve Fermantasyonundan Kaynaklanan Atıklar 
02 03 01Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar 
02 03 02Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar 
02 03 03Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar 
02 03 04Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler (1) (8) 
02 03 05İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan atıklar (8) 
02 03 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
02 04Şeker Üretiminden Kaynaklanan Atıklar 
02 04 01Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak 
02 04 02Standart dışı kalsiyum karbonat 
02 04 03İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8) 
02 04 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
02 05Süt Ürünleri Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar 
02 05 01Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler 
02 05 02İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8) 
02 05 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
02 06Unlu Mamuller ve Şekerleme Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar 
02 06 01Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler 
02 06 02Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar 
02 06 03İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8) 
02 06 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
02 07Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin (Kahve, Çay ve Kakao Hariç) Üretiminden Kaynaklanan Atıklar 
02 07 01Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar 
02 07 02Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar 
02 07 03Kimyasal işlem atıkları 
02 07 04Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler (8) 
02 07 05İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8) 
02 07 99Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar 

ATIK

KODU

ATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
03AHŞAP İŞLEME VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
03 01Ağaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar 
03 01 01Ağaç kabuğu ve mantar atıkları (1) (8) 
03 01 04*Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalarM
03 01 0503 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar (1) (8) 
03 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
03 02Ahşap Koruma Atıkları 
03 02 01*Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddelerA
03 02 02*Organoklorlu ahşap koruyucu maddelerA
03 02 03*Organometal içeren ahşap koruyucu maddelerA
03 02 04*İnorganik ahşap koruyucu maddeler A
03 02 05*Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucularıM
03 02 99Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları 
03 03Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt Karton Üretim ve İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar 
03 03 01Ağaç kabuğu ve odun atıkları (1) (8) 
03 03 02Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından) 
03 03 05Kâğıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları 
03 03 07Atık kâğıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar (8) 
03 03 08Geri dönüşüme gitmek üzere sınıflandırılan kağıt ve kartondan kaynaklanan atıklar (8) 
03 03 09Kireç çamuru atığı 
03 03 10Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru (8) 
03 03 1103 03 10 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar (8) 
03 03 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 

ATIK

KODU

ATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
04 DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
04 01Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar 
04 01 01Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar  
04 01 02Kireçleme atıkları 
04 01 03*Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıklarıM
04 01 04Krom içeren sepi şerbeti 
04 01 05Krom içermeyen sepi şerbeti 
04 01 06Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar 
04 01 07Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar 
04 01 08Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu) 
04 01 09Perdah ve boyama atıkları 
04 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
04 02Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar 
04 02 09Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer) 
04 02 10Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum) 
04 02 14*Organik çözücüler içeren perdah atıklarıM
04 02 1504 02 14 dışındaki perdah atıkları 
04 02 16*Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentlerM
04 02 1704 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler 
04 02 19*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
04 02 2004 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
04 02 21İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları 
04 02 22İşlenmiş tekstil elyafı atıkları 
04 02 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 

ATIK

KODU

ATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
05PETROL RAFİNASYONU, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
05 01Petrol Rafinasyon Atıkları 
05 01 02*Tuz arındırma(tuz giderici) çamurlarıA
05 01 03*Tank dibi çamurlarıA
05 01 04*Asit alkil çamurlarıA
05 01 05*Petrol döküntüleri A
05 01 06*İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlarA
05 01 07*Asit ziftleri A
05 01 08*Diğer ziftler A
05 01 09*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar M
05 01 1005 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
05 01 11*Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar A
05 01 12*Yağ içeren asitler A
05 01 13Kazan besleme suyu çamurları 
05 01 14Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar 
05 01 15*Kullanılmış filtre killeriA
05 01 16Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar 
05 01 17Bitüm 
05 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
05 06Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar 
05 06 01*Asit ziftleri A
05 06 03*Diğer ziftler A
05 06 04Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar 
05 06 99Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar 
05 07Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar 
05 07 01*Cıva içeren atıklarM
05 07 02Kükürt içeren atıklar 
05 07 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 

ATIK

KODU

ATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
06İNORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
06 01Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
06 01 01*Sülfürik asit ve sülfüröz asitA
06 01 02*Hidroklorik asitA
06 01 03*Hidroflorik asitA
06 01 04*Fosforik ve fosforöz asitA
06 01 05*Nitrik asit ve nitröz asitA
06 01 06*Diğer asitlerA
06 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
06 02Bazların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
06 02 01*Kalsiyum hidroksitA
06 02 03*Amonyum hidroksitA
06 02 04*Sodyum ve potasyum hidroksitA
06 02 05*Diğer bazlarA
06 02 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
06 03Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
06 03 11*Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlarM
06 03 13*Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar  M
06 03 1406 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar 
06 03 15*Ağır metal içeren metal oksitlerM
06 03 1606 03 15 dışındaki diğer metal oksitler 
06 03 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
06 0406 03 Dışındaki Metal İçeren Atıklar 
06 04 03*Arsenik içeren atıklar M
06 04 04*Cıva içeren atıklar M
06 04 05*Başka ağır metaller içeren atıklar M
06 04 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
06 05İşletme Sahası İçerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar 
06 05 02*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
06 05 0306 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
06 06Kükürtlü Kimyasallardan, Kükürtleyici Kimyasal İşlemlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar  
06 06 02*Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklarM
06 06 0306 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar 
06 06 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
06 07Halojenlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Halojenli Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar 
06 07 01*Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar M
06 07 02*Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon A
06 07 03*Cıva içeren baryum sülfat çamuruM
06 07 04*Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asidiA
06 07 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
06 08Silikon ve Silikon Türevlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
06 08 02*Zararlı klorosilan içeren atıklarM
06 08 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
06 09Fosforlu Kimyasalların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Fosforlu Kimyasal İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar 
06 09 02Fosforlu cüruf 
06 09 03*Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları M
06 09 0406 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları 
06 09 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
06 10Gübre Üretimi ve Azotlu Kimyasalların İşlenmesi ve Azot Kimyasalları İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
06 10 02*Tehlikeli maddeler içeren atıklarM
06 10 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
06 11İnorganik Pigmentlerin ve Opaklaştırıcıların İmalatından Kaynaklanan Atıklar 
06 11 01Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları 
06 11 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
06 13Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış İnorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar 
06 13 01*İnorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biyositlerA
06 13 02*Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)A
06 13 03Karbon siyahı 
06 13 04*Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklarA
06 13 05*KurumA
06 13 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 

ATIK

KODU

ATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
07ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
07 01Temel Organik Kimyasal Maddelerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
07 01 01*Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 01 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 01 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 01 07*Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 01 08*Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 01 09*Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar A
07 01 10*Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 01 11*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
07 01 1207 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar  
07 01 99Başka şekilde tanımlanmayan atıklar 
07 02Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
07 02 01*Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 02 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 02 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 02 07*Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 02 08*Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 02 09*Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 02 10*Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 02 11*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
07 02 1207 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
07 02 13Atık plastik 
07 02 14*Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıklarıM
07 02 1507 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları 
07 02 16*Zararlı silikonlar içeren atıklarM
07 02 1707 02 16 dışında silikon içeren atıklar 
07 02 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
07 03Organik Boyaların ve Pigmentlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (06 11 dışındaki) 
07 03 01*Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 03 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 03 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 03 07*Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 03 08*Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 03 09*Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 03 10*Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 03 11*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
07 03 1207 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
07 03 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
07 04Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (02 01 08 ve 02 01 09 hariç), Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin (Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biyositlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
07 04 01*Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 04 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 04 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 04 07*Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 04 08*Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 04 09*Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 04 10*Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 04 11*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
07 04 1207 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
07 04 13*Tehlikeli madde içeren katı atıklar M
07 04 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
07 05İlaçların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
07 05 01*Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 05 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 05 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 05 07*Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 05 08*Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 05 09*Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 05 10*Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlarA
07 05 11*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
07 05 1207 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
07 05 13*Tehlikeli madde içeren katı atıklarM
07 05 1407 05 13 dışındaki katı atıklar 
07 05 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
07 06Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
07 06 01*Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 06 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 06 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 06 07*Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntılarıA
07 06 08*Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntılarıA
07 06 09*Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 06 10*Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 06 11*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
07 06 1207 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
07 06 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
07 07Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Ürünlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
07 07 01*Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 07 03*Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 07 04*Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltilerA
07 07 07*Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 07 08*Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntılarıA
07 07 09*Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 07 10*Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlarA
07 07 11*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
07 07 1207 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
07 07 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 

ATIK

KODU

ATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
08ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR 
08 01Boya ve Verniğin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar 
08 01 11*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve verniklerM
08 01 1208 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler 
08 01 13*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurlarıM
08 01 1408 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları 
08 01 15*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlarM
08 01 1608 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar 
08 01 17*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar M
08 01 1808 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar 
08 01 19*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar M
08 01 2008 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar 
08 01 21*Boya ya da vernik sökücü atıklarıA
08 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
08 02Diğer Kaplama Maddelerinin (Seramik Kaplama Dahil) İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
08 02 01Atık kaplama tozları 
08 02 02Seramik malzemeler içeren sulu çamurlar 
08 02 03Seramik malzemeler içeren sulu süspansiyonlar 
08 02 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
08 03Baskı Mürekkeplerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 
08 03 07Mürekkep içeren sulu çamurlar 
08 03 08Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar 
08 03 12*Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıklarıM
08 03 1308 03 12 dışındaki mürekkep atıkları 
08 03 14*Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurlarıM
08 03 1508 05 14 dışındaki mürekkep çamurları 
08 03 16*Atık aşındırma solüsyonlarıA
08 03 17*Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleriM
08 03 1808 03 17 dışındaki atık baskı tonerleri 
08 03 19*Dağıtıcı yağA
08 03 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
08 04Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil) 
08 04 09*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunlarıM
08 04 1008 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları 
08 04 11*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurlarıM
08 04 1208 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları 
08 04 13*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurlarıM
08 04 1408 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları 
08 04 15*Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları  M
08 04 1608 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları 
08 04 17*Reçine yağıA
08 04 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
08 0508’de Başka Şekilde Tanımlanmamış Atıklar 
08 05 01*Atık izosiyanatlarA

ATIK

KODU

ATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
09FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
09 01Fotoğraf Endüstrisi Atıkları 
09 01 01*Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonlarıA
09 01 02*Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonuA
09 01 03*Çözücü bazlı banyo solüsyonlarıA
09 01 04*Sabitleyici solüsyonlarA
09 01 05*Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlarA
09 01 06*Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan gümüş içeren atıklar M
09 01 07Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kâğıdı 
09 01 08Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kâğıdı 
09 01 10Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri 
09 01 11*16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03’ün altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleriA
09 01 1209 01 11 dışındaki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri 
09 01 13*09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklarA
09 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 

ATIK

KODU

ATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
10ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
10 01Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar (19 Hariç) 
10 01 01(10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu  
10 01 02Uçucu kömür külü 
10 01 03Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül 
10 01 04*Uçucu yağ külü ve kazan tozuA
10 01 05Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfürizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar 
10 01 07Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfürizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar 
10 01 09*Sülfürik asitA
10 01 13*Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleriA
10 01 14*Atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozuM
10 01 1510 01 14 dışındaki beraber yakılmadan kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu 
10 01 16*Atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu külM
10 01 1710 01 16 dışındaki beraber yakmadan kaynaklanan uçucu kül 
10 01 18*Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıklarıM
10 01 1910 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları 
10 01 20*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
10 01 2110 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
10 01 22*Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlarM
10 01 2310 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar 
10 01 24Akışkan yatak kumları  
10 01 25Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar 
10 01 26Soğutma suyunun arıtılmasından çıkan atıklar 
10 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 02Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar 
10 02 01Cüruf işleme atıkları 
10 02 02İşlenmemiş cüruf 
10 02 07*Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklarM
10 02 0810 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar 
10 02 10Haddehane tufalı 
10 02 11*Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklarM
10 02 1210 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları 
10 02 13*Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleriM
10 02 1410 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri 
10 02 15Diğer çamurlar ve filtre kekleri 
10 02 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 03Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar 
10 03 02Anot hurdaları 
10 03 04*Birincil üretim cüruflarıA
10 03 05Atık alüminyum oksit 
10 03 08*İkincil üretimden kaynaklanan tuz cüruflarıA
10 03 09*İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflarA
10 03 15*Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpüklerA
10 03 1610 03 15 dışındaki köpükler 
10 03 17*Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklarA
10 03 1810 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar 
10 03 19*Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozuM
10 03 2010 03 19 dışındaki baca gazı tozu 
10 03 21*Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dâhil)M
10 03 2210 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dâhil) 
10 03 23*Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıklarıM
10 03 2410 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları 
10 03 25*Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleriM
10 03 2610 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri 
10 03 27*Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklarM
10 03 2810 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları 
10 03 29*Tehlikeli maddeler içeren tuz cürufları ve kara cürufların işlenmesinden çıkan atıklarM
10 03 3010 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların işlenmesinden çıkan atıklar 
10 03 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 04Kurşun Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar  
10 04 01*Birincil ve ikincil üretim cüruflarıA
10 04 02*Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpüklerA
10 04 03*Kalsiyum arsenatA
10 04 04*Baca gazı tozuA
10 04 05*Diğer partiküller ve tozA
10 04 06*Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar  A
10 04 07*Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleriA
10 04 09*Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklarM
10 04 1010 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları 
10 04 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 05Çinko Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar 
10 05 01Birincil ve ikincil üretim cürufları 
10 05 03*Baca gazı tozuA
10 05 04Diğer partiküller ve toz 
10 05 05*Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklarA
10 05 06*Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleriA
10 05 08*Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklarM
10 05 0910 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları 
10 05 10*Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpüklerA
10 05 1110 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler 
10 05 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 06Bakır Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar 
10 06 01Birincil ve ikincil üretim cürufları 
10 06 02Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler 
10 06 03*Baca gazı tozuA
10 06 04Diğer partiküller ve toz 
10 06 06*Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklarA
10 06 07*Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleriA
10 06 09*Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklarM
10 06 1010 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları 
10 06 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 07Gümüş, Altın ve Platin Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar 
10 07 01Birincil ve ikincil üretim cürufları 
10 07 02Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler 
10 07 03Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar 
10 07 04Diğer partiküller ve toz 
10 07 05Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri 
10 07 07*Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklarM
10 07 0810 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları 
10 07 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 08Demir Dışı Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar 
10 08 04Partiküller ve toz 
10 08 08*Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufuA
10 08 09Diğer cüruflar 
10 08 10*Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpüklerA
10 08 1110 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar 
10 08 12*Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklarA
10 08 1310 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar  
10 08 14Anot hurdası 
10 08 15*Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozuM
10 08 1610 08 15 dışındaki baca gazı tozu 
10 08 17*Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleriM
10 08 1810 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri 
10 08 19*Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklarM
10 08 2010 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları 
10 08 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 09Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar 
10 09 03Ocak cürufları 
10 09 05*Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları M
10 09 0610 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları 
10 09 07*Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıplarıM
10 09 0810 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları 
10 09 09*Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozuM
10 09 1010 09 09 dışındaki baca gazı tozu 
10 09 11*Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküllerM
10 09 1210 09 11 dışındaki diğer partiküller 
10 09 13*Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılarM
10 09 1410 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar 
10 09 15*Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığıM
10 09 1610 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı 
10 09 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 10Demir Dışı Döküm Atıkları 
10 10 03Ocak cürufları 
10 10 05*Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları M
10 10 0610 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları 
10 10 07*Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıplarıM
10 10 0810 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları 
10 10 09*Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozuM
10 10 1010 10 09 dışındaki baca gazı tozu 
10 10 11*Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküllerM
10 10 1210 10 11 dışındaki diğer partiküller 
10 10 13*Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıklarıM
10 10 1410 10 13 dışındaki bağlayıcı atıkları 
10 10 15*Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığıM
10 10 1610 10 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı 
10 10 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 11Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları 
10 11 03Cam elyaf atıkları 
10 11 05Partiküller ve toz 
10 11 09*Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığıM
10 11 1010 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı 
10 11 11*Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)M
10 11 1210 11 11 dışındaki atık camlar 
10 11 13*Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuruM
10 11 1410 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru 
10 11 15*Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklarM
10 11 1610 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar   
10 11 17*Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleriM
10 11 1810 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri 
10 11 19*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklarM
10 11 2010 11 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan katı atıklar 
10 11 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 12Seramik Ürünler, Tuğlalar, Fayanslar ve İnşaat Malzemelerinin Üretiminden Kaynaklanan Atıklar 
10 12 01Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları 
10 12 03Partiküller ve toz 
10 12 05Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri  
10 12 06Iskarta kalıplar 
10 12 08Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası) 
10 12 09*Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklarM
10 12 1010 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları 
10 12 11*Ağır metaller içeren sırlama atıklarıM
10 12 1210 12 11 dışındaki sırlama atıkları 
10 12 13Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamur 
10 12 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 13Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları 
10 13 01Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları 
10 13 04Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar 
10 13 06Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç) 
10 13 07Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri 
10 13 09*Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklarM
10 13 1010 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları 
10 13 1110 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlı kompozit malzeme üretim atıkları 
10 13 12*Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklarM
10 13 1310 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları 
10 13 14Atık beton ve beton çamurları 
10 13 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
10 14Krematoryum Atıkları 
10 14 01*Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklarA

ATIK

KODU

ATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
11METAL VE DİĞER MALZEMELERİN KİMYASAL YÜZEY İŞLEMİ VE KAPLANMASI İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; DEMİR DIŞI HİDROMETALURJİ 
11 01Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanmasından Kaynaklanan Atıklar (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anotlama) 
11 01 05*Sıyırma asitleri (parlatma asitleri)A
11 01 06*Başka bir şekilde tanımlanmamış asitlerA
11 01 07*Sıyırma bazlarıA
11 01 08*Fosfatlama çamurlarıA
11 01 09*Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleriM
11 01 1011 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri 
11 01 11*Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvılarıM
11 01 1211 01 11 dışındaki sulu durulama sıvıları 
11 01 13*Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıklarıM
11 01 1411 01 13 dışındaki yağ alma atıkları 
11 01 15*Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlarM
11 01 16*Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleriA
11 01 98*Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklarM
11 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
11 02Demir Dışındaki Madenlerin Hidrometalurjik İşlenmesinin Atıkları 
11 02 02*Çinko hidrometalurjisi (jarosid ve jeotid dahil) çamurlarıA
11 02 03Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim atıkları 
11 02 05*Bakır hidrometalurjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklarM
11 02 0611 02 05 dışındaki bakır hidrometalurjisi atıkları 
11 02 07*Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklarM
11 02 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
11 03Tavlama İşlemleri Çamurları ve Katı Maddeleri 
11 03 01*Siyanür içeren atıklarA
11 03 02*Diğer atıklarA
11 05Sıcak Galvanizleme İşlemleri Atıkları 
11 05 01Katı çinko 
11 05 02Çinko külü 
11 05 03*Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklarA
11 05 04*Iskarta flaks malzemeler A
11 05 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 

ATIK

KODU

ATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
12METALLERİN VE PLASTİKLERİN FİZİKİ VE MEKANİK YÜZEY İŞLEMLERİNDEN VE ŞEKİLLENDİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR  
12 01Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar  
12 01 01Demir metal çapakları ve talaşları 
12 01 02Demir metal toz ve parçacıklar 
12 01 03Demir dışı metal çapakları ve talaşları 
12 01 04Demir dışı metal toz ve parçacıklar 
12 01 05Plastik yongalar ve çapaklar 
12 01 06*Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)A
12 01 07*Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)A
12 01 08*Halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonlarıA
12 01 09*Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonlarıA
12 01 10*Sentetik işleme yağlarıA
12 01 12*Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar  A
12 01 13Kaynak atıkları 
12 01 14*Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurlarıM
12 01 1512 01 14 dışındaki işleme çamurları 
12 01 16*Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıklarıM
12 01 1712 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları 
12 01 18*Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)M
12 01 19*Biyolojik olarak kolay bozunur işleme yağıA
12 01 20*Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleriM
12 01 2112 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri 
12 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
12 03Su ve Buhar Yağ Alma İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (11 Hariç) 
12 03 01*Sulu yıkama sıvılarıA
12 03 02*Buhar yağ alma atıklarıA

ATIK

KODU

ATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
13YAĞ ATIKLARI VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENİLEBİLİR YAĞLAR, 05 VE 12 HARİÇ) 
13 01Atık Hidrolik Yağlar 
13 01 01*PCB (2) içeren hidrolik yağlarA
13 01 04*Klor içeren emülsiyonlarA
13 01 05*Klor içermeyen emülsiyonlarA
13 01 09*Mineral esaslı klor içeren hidrolik yağlarA
13 01 10*Mineral esaslı klor içermeyen hidrolik yağlarA
13 01 11*Sentetik hidrolik yağlarA
13 01 12*Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yağlarA
13 01 13*Diğer hidrolik yağlarA
13 02Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları 
13 02 04*Mineral esaslı klor içeren motor, şanzıman ve yağlama yağlarıA
13 02 05*Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağlarıA
13 02 06*Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağlarıA
13 02 07*Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, şanzıman ve yağlama yağlarıA
13 02 08*Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağlarıA
13 03Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları 
13 03 01*PCB’ler içeren yalıtım ya da ısı iletim yağlarıA
13 03 06*13 03 01 dışındaki mineral esaslı klor içeren yalıtım ve ısı iletim yağlarıA
13 03 07*Mineral esaslı klor içermeyen yalıtım ve ısı iletim yağları  A
13 03 08*Sentetik yalıtım ve ısı iletim yağlarıA
13 03 09*Kolayca biyolojik olarak bozunabilir yalıtım ve ısı iletim yağlarıA
13 03 10*Diğer yalıtım ve ısı iletim yağlarıA
13 04Sintine Yağları 
13 04 01*Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden) kaynaklanan sintine yağlarıA
13 04 02*İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağlarıA
13 04 03*Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağlarıA
13 05Yağ/Su Ayırıcısı İçerikleri 
13 05 01*Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılarA
13 05 02*Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlarA
13 05 03*Yakalayıcı (interseptör) çamurlarıA
13 05 06*Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağA
13 05 07*Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı suA
13 05 08*Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklarA
13 07Sıvı Yakıtların Atıkları 
13 07 01*Fuel-oil ve mazotA
13 07 02*BenzinA
13 07 03*Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)A
13 08Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Yağ Atıkları 
13 08 01*Tuz giderim çamurları ya da emülsiyonlarıA
13 08 02*Diğer emülsiyonlarA
13 08 99*Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklarA

ATIK

KODU

ATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
14ATIK ORGANİK ÇÖZÜCÜLER, SOĞUTUCULAR VE İTİCİ GAZLAR (07 VE 08 HARİÇ) 
14 06Atık Organik Çözücüler, Soğutucular ve Köpük/Aerosol İtici Gazlar 
14 06 01*Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFCA
14 06 02*Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımlarıA
14 06 03*Diğer çözücüler ve çözücü karışımlarıA
14 06 04*Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklarA
14 06 05*Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklarA

ATIK

KODU

ATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
15ATIK AMBALAJLAR İLEBAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ EMİCİLER, SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMELERİ VE KORUYUCU GİYSİLER 
15 01Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil) 
15 01 01Kağıt ve karton ambalaj 
15 01 02Plastik ambalaj 
15 01 03Ahşap ambalaj 
15 01 04Metalik ambalaj 
15 01 05Kompozit ambalaj 
15 01 06Karışık ambalaj 
15 01 07Cam ambalaj 
15 01 09Tekstil ambalaj 
15 01 10*Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlarA
15 01 11*Boş basınçlı konteynerler dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapı (örneğin asbest) içeren metalik ambalajlarA
15 02Emiciler, Filtre Malzemeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu Giysiler 
15 02 02*Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysilerM
15 02 0315 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler 

ATIK

KODU

ATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
16LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR 
16 01Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesi ile Araç Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç) Kaynaklanan Atıklar 
16 01 03Ömrünü tamamlamış lastikler 
16 01 04*Ömrünü tamamlamış araçlar A
16 01 06Sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar 
16 01 07*Yağ filtreleriA
16 01 08*Cıva içeren parçalarM
16 01 09*PCB içeren parçalarM
16 01 10*Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları)A
16 01 11*Asbest içeren fren balatalarıM
16 01 1216 01 11 dışındaki fren balataları 
16 01 13*Fren sıvılarıA
16 01 14*Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvılarıM
16 01 1516 01 14 dışındaki antifriz sıvıları 
16 01 16Sıvılaştırılmış gaz tankları 
16 01 17Demir metaller 
16 01 18Demir olmayan metaller 
16 01 19Plastik 
16 01 20Cam 
16 01 21*16 01 07’den 16 01 11’e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalarM
16 01 22Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar 
16 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
16 02Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları 
16 02 09*PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörlerA
16 02 10*16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlarA
16 02 11*Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlarA
16 02 12*Serbest asbest içeren ıskarta ekipmanA
16 02 13*16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar (3) içeren ıskarta ekipmanlarA
16 02 1416 02 09’dan 16 02 13’e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar 
16 02 15*Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar  A
16 02 1616 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar 
16 03Standart Dışı Gruplar ve Kullanılmamış Ürünler 
16 03 03*Tehlikeli maddeler içeren inorganik atıklarM
16 03 0416 03 03 dışındaki inorganik atıklar 
16 03 05*Tehlikeli maddeler içeren organik atıklarM
16 03 0616 03 05 dışındaki organik atıklar 
16 03 07*Metalik cıvaA
16 04Patlayıcı Atıklar 
16 04 01*Mühimmat AtığıA
16 04 02*Havai fişek atıklarıA
16 04 03*Diğer patlayıcı atıklarA
16 05Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya Çıkmış Kimyasallar 
16 05 04*Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlar dahil)M
16 05 0516 05 04 dışında basınçlı tanklar içindeki gazlar 
16 05 06*Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasallarıM
16 05 07*Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta inorganik kimyasallarM
16 05 08*Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallarM
16 05 0916 05 06, 16 05 07 ya da 16 05 08 dışındaki ıskarta kimyasallar 
16 06Piller ve Akümülatörler 
16 06 01*Kurşunlu piller ve akümülatörlerA
16 06 02*Nikel kadmiyum pillerA
16 06 03*Cıva içeren pillerA
16 06 04Alkali piller (16 06 03 hariç) 
16 06 05Diğer piller ve akümülatörler 
16 06 06*Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitlerA
16 07Nakliye Tankı, Depolama Tankı ve Varil Temizleme İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (05 ve 13 hariç) 
16 07 08*Yağ içeren atıklarM
16 07 09*Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklarM
16 07 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
16 08Bitik Katalizörler 
16 08 01Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç) 
16 08 02*Tehlikeli geçiş metalleri (4) ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörlerM
16 08 03Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler  
16 08 04Bitik katalitik “cracking” katalizör sıvısı (16 08 07 hariç)   
16 08 05*Fosforik asit içeren bitik katalizörlerM
16 08 06*Katalizör olarak bitik sıvılarA
16 08 07*Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler  M
16 09Oksitleyici Maddeler 
16 09 01*Permanganatlar (örneğin potasyum permanganat)A
16 09 02*Kromatlar (örneğin potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat)A
16 09 03*Peroksitler(örneğin hidrojen peroksit)A
16 09 04*Başka bir şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemelerA
16 10Saha Dışı Arıtmaya Gönderilecek Sulu Sıvı Atıklar 
16 10 01*Tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklarM
16 10 0216 10 01 dışındaki sulu sıvı atıklar 
16 10 03*Tehlikeli madde içeren sulu derişik maddelerM
16 10 0416 10 03 dışındaki sulu derişik maddeler 
16 11Atık Astarlar ve Refraktörler 
16 11 01*Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörlerM
16 11 0216 11 01 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan karbon bazlı astar ve refraktörler 
16 11 03*Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörlerM
16 11 0416 11 03 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan diğer astar ve refraktörler 
16 11 05*Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörlerM
16 11 0616 11 05 dışındaki metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan astar ve refraktörler 

ATIK

KODU

ATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
17İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI (KİRLENMİŞ ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRİYAT DAHİL) 
17 01Beton, Tuğla, Kiremit ve Seramik 
17 01 01Beton 
17 01 02Tuğlalar 
17 01 03Kiremitler ve seramikler 
17 01 06*Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış gruplarıM
17 01 0717 01 06 dışındaki beton, tuğla kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları 
17 02Ahşap, Cam ve Plastik 
17 02 01Ahşap 
17 02 02Cam 
17 02 03Plastik 
17 02 04*Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastikA
17 03Bitümlü Karışımlar, Kömür Katranı ve Katranlı Ürünler 
17 03 01*Kömür katranı içeren bitümlü karışımlarM
17 03 0217 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar 
17 03 03*Kömür katranı ve katranlı ürünlerA
17 04Metaller (Alaşımları Dahil) 
17 04 01Bakır, bronz, pirinç  
17 04 02Alüminyum 
17 04 03Kurşun 
17 04 04Çinko 
17 04 05Demir ve çelik 
17 04 06Kalay 
17 04 07Karışık metaller 
17 04 09*Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıklarıM
17 04 10*Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolarM
17 04 1117 04 10 dışındaki kablolar 
17 05Toprak (Kirlenmiş Yerlerde Yapılan Hafriyat Dahil), Taşlar ve Dip Tarama Çamurları 
17 05 03*Tehlikeli maddeler içeren toprak ve taşlarM
17 05 0417 05 03 dışındaki toprak ve taşlar 
17 05 05*Tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuruM
17 05 0617 05 05 dışındaki dip tarama çamuru 
17 05 07*Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılıM
17 05 0817 05 07 dışındaki demiryolu çakılı 
17 06Yalıtım Malzemeleri ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeleri 
17 06 01*Asbest içeren yalıtım malzemeleriM
17 06 03*Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleriM
17 06 0417 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri 
17 06 05*Asbest içeren inşaat malzemeleri M
17 08Alçı Bazlı İnşaat Malzemeleri 
17 08 01*Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleriM
17 08 0217 08 01 dışındaki alçı bazlı inşaat malzemeleri 
17 09Diğer İnşaat ve Yıkıntı Atıkları 
17 09 01*Cıva içeren inşaat ve yıkıntı atıklarıM
17 09 02*PCB içeren inşaat ve yıkıntı atıkları (örneğin PCB içeren dolgu macunları, PCB içeren reçine bazlı taban kaplama malzemeleri, PCB içeren kaplanmış sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler) M
17 09 03*Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkıntı atıkları (karışık atıklar dahil)M
17 09 0417 09 01, 17 09 02 ve 17 09 03 dışındaki karışık inşaat ve yıkıntı atıkları 

ATIK

KODU

ATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
18İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRMALARDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARİÇ) 
18 01İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar 
18 01 01Kesiciler (18 01 03 hariç) 
18 01 02Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları (18 01 03 hariç) 
18 01 03*Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklarA
18 01 04Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar (örneğin sargılar, vücut alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri) 
18 01 06*Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallarM
18 01 0718 01 06 dışındaki kimyasallar 
18 01 08*Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar  A
18 01 0918 01 08 dışındaki ilaçlar 
18 01 10*Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıklarıA
18 02Hayvanlarla İlgili Araştırma, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar 
18 02 01Kesiciler (18 02 02 hariç)  
18 02 02*Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklarA
18 02 03Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar 
18 02 05*Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallarM
18 02 0618 02 05 dışındaki kimyasallar 
18 02 07*Sitotoksik ve sitostatik ilaçlarA
18 02 0818 02 07 dışındaki ilaçlar 

ATIK

KODU

ATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
19 ATIK YÖNETİM TESİSLERİNDEN, TESİS DIŞI ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDEN VE İNSAN TÜKETİMİ VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU HAZIRLAMA TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 
19 01Atık Yakma veya Piroliz’den Kaynaklanan Atıklar 
19 01 02Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler 
19 01 05*Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri A
19 01 06*Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diğer sulu sıvı atıklarıA
19 01 07*Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklarA
19 01 10*Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbonA
19 01 11*Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf M
19 01 1219 01 11 dışındaki taban külü ve cüruf 
19 01 13*Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül M
19 01 1419 01 13 dışındaki uçucu kül 
19 01 15*Tehlikeli maddeler içeren kazan tozuM
19 01 1619 01 15 dışındaki kazan tozu 
19 01 17*Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıklarıM
19 01 1819 01 17 dışındaki piroliz atıkları 
19 01 19Akışkan yatak kumları 
19 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
19 02Atıkların Fiziki/Kimyasal Arıtımından Kaynaklanan Atıklar (Krom Giderme, Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil)  
19 02 03Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar 
19 02 04*En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklarA
19 02 05*Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
19 02 0619 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurlar 
19 02 07*Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlarA
19 02 08*Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklarM
19 02 09*Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklarM
19 02 1019 02 08 ve 19 02 09 dışında yanabilir atıklar 
19 02 11*Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklarM
19 02 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
19 03Stabilize Edilmiş/Katılaştırılmış Atıklar (5) 
19 03 04*19 03 08 dışındaki tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen (6) stabilize olmuş atıklarA
19 03 0519 03 04 dışındaki stabilize olmuş atıklar 
19 03 06*Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklarA
19 03 0719 03 06 dışındaki katılaştırılmış atıklar 
19 03 08*Kısmen stabilize olmuş cıvaA
19 04Vitrifiye Edilmiş Atık ve Vitrifikasyon İşleminden Kaynaklanan Atıklar 
19 04 01Vitrifiye edilmiş atıklar 
19 04 02*Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıklarıA
19 04 03*Vitrifiye olmamış katılarA
19 04 04Vitrifiye atık tavlanmasından çıkan sulu sıvı 
19 05Katı Atıkların Aerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar 
19 05 01Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları 
19 05 02Hayvansal ve bitkisel atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları 
19 05 03Standart dışı kompost (8) 
19 05 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
19 06Atığın Anaerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar 
19 06 03Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar 
19 06 04Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar (8) 
19 06 05Hayvansal ve bitkisel atıkların anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar 
19 06 06Hayvansal ve bitkisel atıklarını anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar (8) 
19 06 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
19 07Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suları 
19 07 02*Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sahası sızıntı sularıM
19 07 0319 07 02 dışındaki düzenli depolama sahası sızıntı suları 
19 08Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıksu Arıtma Tesisi Atıkları 
19 08 01Elek üstü maddeler 
19 08 02Kum ayırma işleminden kaynaklanan atıkları 
19 08 05Kentsel atıksuyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (8) 
19 08 06*Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçinelerA
19 08 07*İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlarA
19 08 08*Ağır metaller içeren membran sistemi atıklarıM
19 08 09Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres 
19 08 10*19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gresA
19 08 11*Endüstriyel atıksuyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar  M
19 08 1219 08 11 dışındaki endüstriyel atıksuyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (8) 
19 08 13*Endüstriyel atıksuyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
19 08 1419 08 13 dışındaki endüstriyel atıksuyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (8) 
19 08 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
19 09İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım İçin Gereken Suyun Hazırlanmasından Kaynaklanan Atıklar 
19 09 01İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı atıklar  
19 09 02Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar 
19 09 03Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar 
19 09 04Kullanılmış aktif karbon 
19 09 05Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirme reçinesi 
19 09 06İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar 
19 09 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
19 10Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan Atıklar 
19 10 01Demir ve çelik atıkları 
19 10 02Demir olmayan atıklar 
19 10 03*Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlarM
19 10 0419 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar 
19 10 05*Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılarM
19 10 0619 10 05 dışındaki diğer kalıntılar 
19 11Yağın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar 
19 11 01*Kullanılmış filtre killeriA
19 11 02*Asit katranlarıA
19 11 03*Sulu sıvı atıklarA
19 11 04*Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklarA
19 11 05*Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
19 11 0619 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar 
19 11 07*Baca gazı temizleme atıklarıA
19 11 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
19 12Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi, Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar 
19 12 01Kağıt ve karton 
19 12 02Demir metali 
19 12 03Demir dışı metal 
19 12 04Plastik ve lastik 
19 12 05Cam 
19 12 06*Tehlikeli maddeler içeren ahşapM
19 12 0719 12 06 dışındaki ahşap 
19 12 08Tekstil malzemeleri 
19 12 09Mineraller (örneğin kum, taşlar) 
19 12 10Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiş yakıt) 
19 12 11*Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)M
19 12 1219 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil) 
19 13Toprak ve Yeraltı Suyu Islahından Kaynaklanan Atıklar 
19 13 01*Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklarM
19 13 0219 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar 
19 13 03*Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
19 13 0419 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar 
19 13 05*Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlarM
19 13 0619 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar 
19 13 07*Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlarM
19 13 0819 13 07 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar 

ATIK

KODU

ATIK KODU TANIMIAÇIKLAMA
20AYRI TOPLANMIŞ FRAKSİYONLAR DAHİL BELEDİYE ATIKLARI (EVLERDEN KAYNAKLANAN VE BENZER TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR)  
20 01Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç) 
20 01 01Kâğıt ve karton 
20 01 02Cam 
20 01 08Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları (8) 
20 01 10Giysiler 
20 01 11Tekstil ürünleri 
20 01 13*ÇözücülerA
20 01 14*AsitlerA
20 01 15*AlkalinlerA
20 01 17*Foto kimyasallarA
20 01 19*PestisitlerA
20 01 21*Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklarA
20 01 23*Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlarA
20 01 25Yenilebilir sıvı ve katı yağlar (8) 
20 01 26*20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlarA
20 01 27*Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçinelerM
20 01 2820 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler 
20 01 29*Tehlikeli maddeler içeren deterjanlarM
20 01 3020 01 29 dışındaki deterjanlar 
20 01 31*Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar  A
20 01 3220 01 31 dışındaki ilaçlar 
20 01 33*16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03’un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörlerA
20 01 3420 01 33 dışındaki pil ve akümülatörler 
20 01 35*20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar (7) içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlarA
20 01 3620 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar 
20 01 37*Tehlikeli maddeler içeren ahşapM
20 01 3820 01 37 dışındaki ahşap (1) (8) 
20 01 39Plastikler 
20 01 40Metaller 
20 01 41Baca temizliğinden kaynaklanan atıklar 
20 01 99Başka bir şekilde tanımlanmamış fraksiyonlar 
20 02Bahçe ve Park Atıkları (Mezarlık Atıkları Dahil) 
20 02 01Biyolojik olarak bozunabilir atıklar (8) 
20 02 02Toprak ve taşlar 
20 02 03Biyolojik olarak bozunamayan diğer atıklar 
20 03Diğer Belediye Atıkları 
20 03 01Karışık belediye atıkları (8) 
20 03 02Pazarlardan kaynaklanan atıklar (8) 
20 03 03Sokak temizleme kalıntıları 
20 03 04Fosseptik çamurları (8) 
20 03 06Kanalizasyon temizliğinden kaynaklanan atıklar (8) 
20 03 07Hacimli atıklar 
20 03 99Başka bir şekilde tanımlanmamış belediye atıkları 

———————————————-

(1) Bu atıkların TS EN ISO 17225 standart serisine uygun olduğunun TÜRKAK tarafından akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca belgelenerek Bakanlığa sunulması halinde, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendine göre atık olarak değerlendirilmez, biyokütle olarak değerlendirilir. Biyokütle yakacak olan tesisler için hava emisyonu konulu Çevre İzni alınır.

(2) Poliklorlubifenil (PCB); Poliklorluterfenil (PCT), Monometil-tetra-kloro-difenil metanı, monometil-dikloro-difenil metanı veya monometil-dibromo-difenilmetanı, ve 50 ppm’den daha fazla miktarda; poliklorlubifenil (PCB), poliklorluterfenil (PCT), monometil-tetra-kloro-difenil metanı, monometil-dikloro-difenil metanı veya monometil-dibromo-difenil metanı içeren karışımını ifade eder.

(3) Elektrikli ve elektronik ekipmanlardan kaynaklanan tehlikeli parçalar, 16 06 altında yer alan akü ve pilleri ve atık listesinde tehlikeli olarak işaretlenen cıvalı şalterleri, katot ışın tüplerinin camlarını ve diğer aktifleştirilmiş camları ve benzerlerini içerebilir.

(4) Söz konusu olan geçiş metalleri skandiyum, vanadyum, manganez, kobalt, bakır, toryum, niyobyum, hafniyum, tungsten, titanyum, krom, demir, nikel, çinko, zirkon, molibden ve tantal olarak listelenmektedir. Bu metaller ya da bileşenleri tehlikeli madde olarak sınıflandırılmış ise söz konusu katalizör atığı “tehlikeli” olarak ele alınmalıdır. Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması bu geçiş metallerinden ve geçiş metalleri bileşimlerinden hangilerinin tehlikeli olduğunu belirtir.

(5) Stabilizasyon işlemi atığın içerdiği bileşenlerin tehlikeliliğini değiştirir ve dolayısıyla tehlikeli atığı tehlikesiz atık haline dönüştürür. Katılaştırma işlemleri ise katkı maddelerinin kullanımı ile atığın kimyasal özelliklerini değiştirmeden yalnızca atıkların fiziki yapısını değiştirir (örneğin sıvıyı katı hale dönüştürür).

(6) Stabilizasyon işlemi sonunda, tamamen tehlikesiz bileşenlere dönüşmeyen tehlikeli bileşenlerin kısa, orta ve uzun donemde çevreye salınabileceği durumlarda atık “kısmen stabilize edilmiş” olarak kabul edilir.

(7) Elektrikli ve elektronik ekipmanlardan kaynaklanan tehlikeli parçalar, 16 06 altında yer alan akü ve pilleri ve atık listesinde tehlikeli olarak işaretlenen cıvalı şalterleri, katot ışın tüplerinin camlarını ve diğer aktifleştirilmiş camları ve benzerlerini içerebilir.

(8) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında tanımlanan atıklardır. Bu atıkların yönetiminde bu Yönetmelikle getirilen tüm yükümlülüklere uyulur.

Written by neten_admin