ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler ile ilgili olarak, 2872 sayılı Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Alıcı Ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlara ilişkin ekosistemleri,
 2. b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
 3. c) Çevre danışmanlık firması: Çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişiyi,

ç) Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen ve Bakanlık tarafından belge verilen görevliyi,

 1. d) Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izni,
 2. e) Çevre İzin Belgesi: Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belgeyi,
 3. f) Çevre İzin ve Lisans Belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan belgeyi,
 4. g) Çevre Lisansı: Ek-3C’de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliği,

ğ) Çevre Yönetim Birimi: Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen ve Bakanlık tarafından yeterlilik belgesi verilen birimi,

 1. h) Emisyon: İşletmelerden, alan ve noktasal kaynaklı katı, sıvı veya gaz haldeki atık maddelerin, titreşimin, ısının veya gürültünün havaya, suya veya toprağa doğrudan veya dolaylı olarak salımını,

ı) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB): İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansı öncesi verilen belgeyi,

 1. i) İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı: İşletmelerin, tabi olduğu mevzuata göre fiziksel şartları sağladığına ilişkin belgeyi,
 2. j) İşletme: Tesis ve faaliyetlerin bütününü,
 3. k) İşletmeci: Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmeyi, işleten ve/veya mülkiyet hakkına sahip, hukuki olarak sorumlu, gerçek veya tüzel kişiyi,
 4. l) Tesis: Alıcı ortama emisyonu olan ve/veya atıkların toplanmasından taşıma hariç bertarafına kadar gerçekleştirilen işlemlere ait ünitelerin bütününü,
 5. m) Yetkili merci: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Çevre izni veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.

(2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır.

(3) Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı belgesi vermeye yetkili merciler

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı;

 1. a) Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için Bakanlık,
 2. b) Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri,

tarafından verilir.

(2) Birden fazla tesisi olan işletmelerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı işlemleri, işletme adına ve işletmede aynı adreste yer alan tüm tesisler değerlendirilerek yürütülür ve sonuçlandırılır. Bir işletme içinde Ek-1 ve Ek-2 listesine tabi faaliyet veya tesislerin birlikte bulunması halinde söz konusu müracaat Ek-1 kapsamında değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzni veya Çevre İzin ve

Lisansı Başvurusu ve Değerlendirilmesi

 

Çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru

MADDE 7 – (1) Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.

(2) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı başvurusu elektronik veya mobil imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır.

(3) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletmelerin başvurularında, Ek-3A, Ek-3B ve Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.

(4) Başvurunun yetkili mercilere yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içerisinde sunulan bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve işlemlerin hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

(5) Yetkili merci tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimler işletmeye tebliğ edilmiş kabul edilir.

(6) Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi veya tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler.

Geçici faaliyet belgesine ait başvurunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi

MADDE 8 – (1) Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir.

(2) Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili merciye sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir.

(3) Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmadığının belirlenmesi halinde, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine ait başvurunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) İşletmelerin, geçici faaliyet belgesi alınmasından itibaren yüz seksen takvim günü içerisinde EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru yapması zorunludur.

(2) Başvuru, yetkili merci tarafından altmış takvim günü içerisinde değerlendirilir.

(3) Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuruda herhangi bir bilgi, belge, ölçüm, analiz sonuçları veya raporlarda eksiklik bulunması halinde, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin doksan takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur.

(4) Başvuru yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bilgi ve belgelerle birlikte ölçüm, analiz sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenir.

Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi ve ekleri

MADDE 10 – (1) Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri ve ekleri elektronik ortamda düzenlenir.

(2) Belge eklerinde, işletmenin ilgili mevzuatta öngörülen çalışma şartları ve diğer hususlar yer alır.

Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi

MADDE 11 – (1) İşletmelere verilen çevre izni veya çevre izin ve lisans belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir. İşletmeler belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü önce başvuru yapmak ve beş yıllık süre dolmadan yeniden çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Bu süreç çevre izni belgesi için her durumda, çevre izin ve lisansı belgesi için ise mevcut lisans konuları ile ilgili prosesinde ve çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, GFB başvuru süreci uygulanmaksızın bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında yürütülür.

(2) Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma süreci aşağıdaki belirtilen değişikliklerin gerçekleştirilmesini müteakip 30 takvim günü içerisinde yeniden başlatılır.

 1. a) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,
 2. b) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,
 3. c) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,

ç) İşletmenin toplam üretim kapasitesinin veya toplam yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması veya artış miktarının bu Yönetmeliğin Ek-1 Listesi kapsamında yer alması.

(3) İşletmede insan sağlığı ve çevresel etkiler açısından iyileştirme yönünde değişiklik yapılması durumunda veya ikinci fıkra kapsamı dışında kalan durumlarda yapılan değişikliğe ilişkin bilgi, belge ve raporlarla birlikte başvurulur. Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı, izni veren yetkili merci tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(4) Çevre izin ve lisansı belgesi bulunan ve Ek-3C’de yer alan lisans konuları kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin, çevre lisansına tabi tesisler veya üniteler eklemek istemesi halinde eklenecek tesisler veya üniteler için geçici faaliyet belgesi ile çevre izni ve lisans belgesi başvurusu münferit olarak yapılır. Çevre izni konusu işletmede bulunan tüm tesisler dikkate alınarak değerlendirilir ve uygun bulunması durumunda mevcut çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.

(5) Çevre izin ve lisansı belgesi bulunan bir işletme, belgesi ekinde belirtilen ve tesisine kabul etmesi uygun bulunan atıklara ilave olarak çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi içerisinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere mevcut prosesinde bir değişiklik yapmasını gerektirmeyecek nitelikte olan atıkların eklenmesi talebinde bulunabilir. Sunulan iş akım şeması ve proses özetinde yapılacak değerlendirme sonucunda talebin uygun bulunması durumunda mevcut çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.

(6) İşletmede ikinci fıkranın (a) bendi dışında belirtilen değişikliklerin geçici faaliyet belgesi alınmasına müteakip çevre izin ve lisans başvurusu öncesinde gerçekleşmesi durumunda bir defaya mahsus olmak üzere geçici faaliyet belgesi yenileme işlemi yapılır.

(7) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen değişikliğin olması durumunda çevre izin ve lisans belgesi yenileme işlemi GFB alma sürecinden itibaren başlatılır. İkinci fıkranın diğer bentlerinde belirtilen değişikliklerde çevre izni belgesi için her durumda, çevre izni ve lisansı belgesi için ise mevcut lisans konuları ile ilgili prosesinde ve çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda GFB başvuru süreci uygulanmaksızın bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında çevre izin ve lisans süreci yeniden başlatılır.

(8) İşletmenin çevre izin ve lisans belgesinde belirtilen lisans konularından herhangi biri ile ilgili olarak faaliyet göstermemek üzere konu ile ilgili prosesini işletmeden tamamen kaldırılması, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinde belirtilen izin konularından herhangi birisinin muaf olunan izin durumuna dönüşmesi halinde ilgili bilgi ve belgelerle başvuru yapılır. Yapılacak değerlendirme sonucunda mevcut çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.

Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi bulunan işletmenin sahibi veya unvanının değişmesi

MADDE 12 – (1) İşletmenin sahibi veya unvanının değişmesi durumunda üç ay içerisinde değişikliğe ilişkin sicil gazetesi, kapasite raporu ve mevcut çevre izni veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname ile başvuru yapılır.

(2) Yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda çevre izin veya çevre izin ve lisans sürecinin yeniden başlatılmasının gerekli görülmediği durumda, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi İptalleri

 

Geçici faaliyet belgesinin iptali

MADDE 13 – (1) 9 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirlenen süreler içinde başvuru yapılmaması, eksikliklerin tamamlanarak gönderilmemesi veya başvurunun uygun bulunmaması durumlarında geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

(2) Geçici faaliyet belgesi ile faaliyet gösteren işletmelerin geçici faaliyet belgesi başvuru aşamasında sunmuş olduğu bilgi ve belgelere aykırı çalıştığının tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanarak geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

(3) Geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilen veya geçici faaliyet belgesi iptal edilen işletmeler; bir defaya mahsus olmak üzere, reddedilen veya iptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedeli kadar ödeme yaparak tekrar müracaatta bulunur. Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır. Başlatılan süreç sonunda geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler altmış takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Bahsedilen altmış takvim günü sonunda gerçekleştirilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin/çevre izin ve lisans belgesi başvurularında belge bedeli olarak 19 uncu madde uyarınca belirlenen bedellerin iki katı uygulanır. Bu başvuru süreci sonunda da geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler doksan takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

(4) Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında usulsüz ve gerçeğe aykırı bilgi ve belge tespit edilen tesislere 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanır ve geçici faaliyet belgeleri iptal edilir. Bu işletmelerin doksan takvim günü süresince faaliyeti durdurulur. İptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedellerinin iki katı, tekrarında dört katı uygulanır, müteakip tekrarında ise faaliyet 1 yıl süresince durdurulur.

Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin iptali

MADDE 14 – (1) İşletmenin çevre izni veya çevre izin ve lisans koşullarına aykırı iş ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

(2) Uygunsuzluğun düzeltilmesi için, işletmeye yetkili merci tarafından en fazla bir yıla kadar süre verilebilir.

(3) İşletmeye süre verilmemesi veya işletmeye verilen sürenin bitiminde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde, yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle işletmeye süre verilmeksizin çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır ve işletme kendi adına yeni geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz. Geçici faaliyet belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

(4) Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında usulsüz ve gerçeğe aykırı bilgi ve belge düzenlendiği tespit edilen tesislere 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır ve (…)(1) belgeleri iptal edilir. Bu işletmelerin doksan takvim günü süresince faaliyeti durdurulur. İptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedellerinin iki katı, tekrarında dört katı uygulanır, müteakip tekrarında ise faaliyet 1 yıl süresince durdurulur.

Geçici faaliyet belgesi olmayan işletmeler

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 kapsamında yer alıp, geçici faaliyet belgesi olmadan faaliyete başladığı tespit edilen işletmelere, 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır. Sözkonusu işletmeler geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Askeri tesisler

MADDE 16 – (1) Askeri tesisler ile ilgili çevre izin veya çevre izin ve lisans uygulamaları, ilgili kurumların görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.

Çevre iznine tabi olmayan işletmeler

MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır.

(2) Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir.

(3) EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.

Faaliyetin sona ermesinin bildirilmesi

MADDE 18 – (1) Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almış işletmeler herhangi bir nedenle faaliyetini sonlandırması durumunda 3 ay içerisinde yetkili merciye bildirmekle yükümlüdür.

Belge bedeli

MADDE 19 – (1) Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi verilmesi, yenilenmesi ve güncellenmesi için ödenecek bedel ve tarifeler her yıl Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi için belirlenen bedeller, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri kapsamında emisyon izni/hava emisyonu konulu çevre izni almamış işletmelere tanınan süreler; bu Yönetmelik kapsamında yapılacak çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurularında bu duruma ilişkin belgelerin sunulması kaydıyla geçerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin belirtilen yenileme durumları haricinde, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen geçici faaliyet belgeleri ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri süreleri sonuna kadar geçerlidir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi başvuruları değerlendirme süreçleri devam eden ancak sonuçlanmamış olan işletmelerin işlemleri, başvuruda bulundukları tarihte yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)

(1) Başvuruda istenilen belgeler, Bakanlık ve söz konusu kurum/kuruluşların veri tabanı alt yapılarında gerekli entegrasyon sağlanıncaya kadar istenmeye devam edilecek olup, gerekli entegrasyon sağlandıktan sonra kurum/kuruluşların elektronik servis ağı üzerinden temin edilecektir.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik  1/11/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

EK-1 ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ YÜKSEK DÜZEYDE OLAN İŞLETMELER
1.Enerji Endüstrisi
1.1 Termik ve ısı santralleri.
        1.1.1 Katı  ve sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.
        1.1.2 Gaz yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.
1.2  Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler. 1
        1.2.1 Katı (Kömür, kok, kömür briketi, turba, odun, plastik veya kimyasal maddelerle kaplanmamış ve muameleye tabi tutulmamış odun artıkları, petrol koku) ve sıvı (fuel-oil, nafta, motorin, biyodizel ve benzeri) yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.
        1.2.2 Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.
        1.2.3 Biyokütlenin (Pirina, ayçiçeği, pamuk çiğiti ve benzeri) yakıt olarak kullanıldığı toplam yakma ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.
        1.2.4 Yukarıda belirtilen yakıtlar dışındaki, yakıt tanımına girmeyen katı ve sıvı yanıcı maddelerle çalışan, toplam yakma ısıl gücü 50 MW veya üzerinde olan yakma tesisleri.
1.3  Yakma ısıl gücü 100 MW veya üzeri kombine çevrim, birleşik ısı güç santralleri, içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri (Mobil santrallerde kullanılan içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri dahil).
1.4 Yakma ısıl gücü 100 MW veya üzerinde olan jeneratör ve iş makineleri tahrikinde kullanılan gaz türbinleri (Kapalı çevrim gaz türbinleri, sondaj tesisleri ve acil durumlarda kullanılan jeneratörler hariç).
1.5 Nükleer güç santralleri
1.6 Katran, katran ürünleri, katran suyu veya gazı damıtma ve işlenmesiyle ilgili tesisler.1
1.7 Parçalama yoluyla hidrokarbonlardan gaz yakıt elde edilen tesisler.1
1.8 Rafineriler:
    1.8.1  Ham petrol rafinerileri
    1.8.2 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılma tesisleri. 
    1.8.3 Doğalgaz sıvılaştırma ve gazlaştırma tesisleri.
1.9 Kok fırınları.
1.10 500 ton/gün ve üzeri ham petrol veya 500.000 m3 /gün ve üzeri doğalgazın çıkarılması. 
EK-1 ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ YÜKSEK DÜZEYDE OLAN İŞLETMELER
2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi
2.1 Çimento klinkeri ve/veya entegre çimento üretim tesisleri.
2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan ve   sönmemiş ürün kapasitesi 250 ton/gün ve üzeri olan dolomit,  kireçtaşı veya magnezit  pişirme tesisleri.
2.3 Asbest ve asbest içeren ürünleri çıkarma, üretme, işleme, dönüşüm tesisleri.1
2.4 300 ton/gün ve üzerinde eritme kapasitesine sahip, cam elyaf dahil cam üretim tesisleri (Haberleşme ve medikal alanında kullanılan ürünleri hazır cam çubuk, bilye ve kütükten üreten tesisler, hazır cam çubuk, bilye ve kütükten elyaf çekme yoluyla cam elyaf üreten tesisler hariçtir). 
2.5 300 ton/gün ve üzeri seramik veya porselen üretiminin yapıldığı tesisler.     
EK-1 ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ YÜKSEK DÜZEYDE OLAN İŞLETMELER
3. Metal Endüstrisi
3.1 Sülfür cevheri dahil metal cevherleri kavuran (oksit haline getirmek için hava altında ısıtılması), ergiten ve sinterleyen  (ince taneli maddelerin ısıtma yoluyla bir araya bağlanması) tesisler. 
3.2 Cevherden demir ve çelik üreten tesisler.
3.3 Kapasitesi 100 ton/ gün ve üzerindeki, cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham metal üretim tesisleri.
3.4 Kapasitesi 500 ton/ gün ve üzerindeki ham demir üretim tesisi(Kupol Ocakları dahil) .
3.5 Kapasitesi 2.000 ton/ gün ve üzerindeki hurda demir çelikten çelik üreten tesisler 
3.6 Kapasitesi 50 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metallerin ergitildiği ve/veya döküldüğü  tesisler (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç).     
3.7 Sıcak Haddeleme Tesisleri .
      3.7.1 Kapasitesi 5.000 ton/gün ve üzerindeki demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.
      3.7.2 Kapasitesi 250 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.
3.8   Üretim kapasitesi 700 ton/gün ve daha büyük olan demir, temper veya çelik dökümhaneleri. 
3.9 5.000 adet/gün ve üzerindeki kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.1
EK-1 ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ YÜKSEK DÜZEYDE OLAN İŞLETMELER
4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi
4.1 Entegre kimya tesisleri. 
     4.1.1 Üretim kapasitesi toplam 200 ton/gün ve daha fazla olan asitler, bazlar veya tuzlar gibi inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler.1
    4.1.2 Amonyak, klor ya da hidrojen klorür, flor ya da hidrojen florür, karbon oksitler, kükürt ve bileşikleri, azot oksitler, hidrojen, kükürt dioksit, karbonil klorür gibi inorganik gazların üretildiği tesisler.1
     4.1.3 Hammadde aşamasından başlamak suretiyle 50 ton/gün ve daha fazla fosfor, azot ya da potasyum bazlı gübre üretimi (basit bileşik gübreler).
     4.1.4 Kapasitesi 100 ton/gün  ve daha büyük olan basit hidrokarbon (lineer veya döngüsel, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik) üreten tesisler.
     4.1.5 Üretim kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) üretildiği tesisler.
4.2  Toplam 100 ton/gün veya daha fazla organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) hammadde olarak kullanıldığı tesisler.
4.3  Petrol ve petrol ürünlerinin destilasyon ve rafinasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği  tesisler. 
4.4 Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl, sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri) ve boyama birimlerini birlikte içeren, üretim kapasitesi 3.000 ton/yıl ve üzeri olan iplik, kumaş veya halı fabrikaları.1
EK-1 ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ YÜKSEK DÜZEYDE OLAN İŞLETMELER
5.Yüzey Kaplama Endüstrisi
5.1 Maddelerin, profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin cilalandığı, kurutulduğu tesisler (cilaların organik çözücü madde ihtiva ettiği ve cila kullanım kapasitesinin 250 kg/saat ve üzerinde olduğu tesisler).1
5.2 Profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve kurutulduğu tesisler.1
     5.2.1 Boya ve Cila maddeleri: Organik çözücü olarak yalnız etanol ihtiva eden ve bundan 500 kg/saat ve üzerinde kullanan tesisler.
     5.2.2 Boya ve Cila maddeleri: Diğer organik çözücüleri 250 kg/saat ve üzerinde kullanan tesisler.
5.3  10.000 adet/yıl  ve üzerinde motorlu taşıtların üretimi, (kara taşıtları ( otomobil, kamyon vb), tarım makinaları (traktör, biçerdöver vb.), iş makinaları (dozer, ekskavatör vb.), savunma sanayi taşıtları (tank, zırhlı araç vb.)  boyandığı ve verniklendiği tesisler. 1
5.4  Demiryolu taşıtlarının üretiminin yapıldığı tesisler  (Tüm parçaların sadece montajının yapıldığı tesisler hariç) (1.000 adet/yıl ve üzeri).1
5.5  Motorlu hava taşıtlarının üretimi 1
5.6. Ahşap veya metal yüzeylerin 250 kg/saat ve  üzerinde organik çözücü kullanılarak boyandığı tesisler.1  
EK-1 ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ YÜKSEK DÜZEYDE OLAN İŞLETMELER
6. Orman Ürünleri ve Selülöz Tesisleri
6.1 Selülöz üretim tesisleri  
6.2 Kereste veya benzeri lifli maddelerden kağıt hamuru üretim tesisleri 
6.3 Hazır selülozdan ve /veya atık kağıttan her çeşit karton, kağıt veya mukavva üretimi yapan tesisler (300 ton/gün ve üzeri kapasiteli )
EK-1 ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ YÜKSEK DÜZEYDE OLAN İŞLETMELER
7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık
7.1 Şeker Fabrikaları.1
7.2 Üretim kapasitesi 30 ton/gün ve üzeri olan zeytin işleme tesisleri.1,2
7.3 Bitkisel ürünlerden ham yağ üretimi veya rafinasyon işleminin yapıldığı tesisler. (200 ton/gün yağ ve üzeri (kekik, papatya vb. Esansiyel yağlar hariç)) 1,2
7.4 Kapasitesi 25.000 ton/yıl ve üzeri olan maya üretim tesisleri. 1,2
7.5  Suma ve malttan 50.000 m3/yıl ve daha fazla alkollü içecek üreten yerler. 1,2
7.6 Kapasitesi  2.000 ton/yıl ve üzeri olan ham deri işleme tesisleri (konfeksiyon ürünleri hariç) 1,2
7.7 Hayvan Yetiştirme Tesisleri 1,2
    7.7.1  5000 baş ve üzeri büyükbaş yetiştirme tesisleri. 1,2
    7.7.2  25000 baş ve üzeri küçükbaş yetiştirme tesisleri 1,2
    7.7.3 Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların birlikte yetiştirilmesi. (5.000 büyükbaş ve üzeri, 1 büyükbaş = 5 küçükbaş eşdeğeri esas alınmalıdır.)
    7.7.4   1000 baş ve üzeri domuz besi tesisleri. 1,2
     7.7.5   Kanatlı yetiştirme tesisleri. [bir üretim periyodunda 60 000 adet ve üzeri tavuk (civciv, damızlık, piliç vb) veya eşdeğer diğer kanatlılar] (1 adet hindi = 7 adet tavuk eşdeğeri esas alınmalıdır.) 1,2
7.8  Hayvan Kesim Tesisleri 1,2
    7.8.1   Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan kesiminin yapıldığı tesisler. (100 kesim ünitesi/gün ve üzeri), (her bir kesim ünitesi eşdeğerleri; 1 baş sığır, 2 baş devekuşu, 4 baş domuz, 8 baş koyun, 10 baş keçi, 130 baş tavşan) 1,2
    7.8.2   Kanatlı hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler. (50 000 adet/gün ve üzeri tavuk ve eşdeğeri diğer kanatlılar.) (1 adet hindi = 7 adet tavuk eşdeğeri esas alınmalıdır.) 1,2
7.9   Süt işleme tesisleri. (çiğ süt işleme kapasitesi 100.000 litre/gün ve üzeri) 1,2
EK-1 ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ YÜKSEK DÜZEYDE OLAN İŞLETMELER
8. Atık Yönetimi (Değişik:RG-21/9/2016-29834)
8.1 Atık ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri (Hava emisyon konulu çevre izni konusunda getirilen muafiyet tüm geri kazanım tesisleri ile atık yakma ve beraber yakma tesisleri için geçerli değildir. Çevresel Gürültü konulu çevre izni konusunda getirilen muafiyet ise atık pil ve akümülatör ile ömrünü tamamlamış lastik geri kazanım tesisleri için geçerli değildir) 1,2
8.2 Hurda parçalama tesisleri dâhil hurdaların veya ömrünü tamamlamış araçların depolama alanları ve/veya işleme tesisleri, atık elektrikli ve elektronik eşya işleme tesisleri, tanker temizleme tesisleri ile PCB arındırma tesisleri 1,2
8.3 Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri 1,2,3
8.4 İleri Termal İşlem Tesisleri(Piroliz, Gazlaştırma) 1,4
8.5 Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi1,2
8.6 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisleri 1,2
8.7 Biyobozunur Atık İşleme Tesisleri 1,2
      8.7.1 Mekanik Ayırma
      8.7.2 Biyokurutma
      8.7.3 Biyometanizasyon
      8.7.4 Kompost
8.8 Maden Atığı Bertaraf Tesisleri 1,2
      8.8.1 Depolama
      8.8.2 Derine Enjeksiyon
      8.8.3 Alıcı Ortamda Bertaraf
EK-1 ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ YÜKSEK DÜZEYDE OLAN İŞLETMELER
9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması   
9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazlar için depolama ve dolum tesisleri.1
9.1.1 Sıvılaştırılmış petrol gazları için toplam depolama tank kapasitesi 10.000 m3 veya daha fazla olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).
  9.1.2 Doğalgaz/LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve benzeri  gazlar için toplam depolama tank kapasitesi 20.000 m3 ve daha fazla olan tesisler. (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariç).
  9.1.3 Dolum kapasitesi 200 ton/gün ve daha büyük olan sıvılaştırılmış petrol gazlarından tüp dolum işlemlerinin gerçeklestirildiği tesisler.
9.2 Ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimyasal ve kimyasal ürünler için depolama tesisleri.1
9.2.1 Ham petrol için toplam depolama tank kapasitesi 100.000 ton ve daha fazla olan tesisler.
9.2.2 Benzin, nafta, motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtlar  için toplam depolama tank kapasitesi 50.000 ton ve daha fazla olan tesisleri (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).
  9.2.3 Organik kimyasal çözücü maddeler için (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler ve benzeri) toplam depolama tank kapasitesi 50.000 ton ve daha fazla olan tesisler.
9.3 Metanol için toplam depolama tank kapasitesi 30.000 ton ve daha fazla olan tesisler.1
9.4 Akrilonitril için toplam depolama tank kapasitesi 2.000 ton ve daha fazla olan tesisler.1
EK-1 ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ YÜKSEK DÜZEYDE OLAN İŞLETMELER
10. Diğer Tesisler
10.1 Sanayilerin toplu olarak yer aldığı bölgelere ait atık su arıtma tesisleri.1,2
10.2 Nüfusu 100.000 kişi ve üzeri olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri.1,2

(Ek dipnotlar:RG-21/9/2016-29834) 

1 : Çevresel gürültü konulu çevre izninden muaf olan tesisler

2 : Hava emisyonu konulu çevre izninden muaf olan tesisler

3 : Gemi geri dönüşüm tesisleri, atık akümülatör ara depolama tesisleri ve ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesislerinin bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri, söz konusu tesisler ile ilgili usul ve esasların yayımlanmasını müteakip başlatılacaktır.

4 : İleri termal işlem tesislerinin çevre lisans sürecindeki lisans konusu, söz konusu tesisler ile ilgili usul ve esasların yayımlanmasına kadar Atık Yakma ve Beraber Yakma Lisans konusu başlığı altında değerlendirilecektir.

EK-2 ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN İŞLETMELER
1.Enerji Endüstrisi
1.1 Termik ve ısı santralleri.
        1.1.1 Katı  ve sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.
        1.1.2 Gaz yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.
1.2  Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler.1 (Isınma amaçlı kullanımlar ile sıhhi sıcak su amaçlı kullanımlar hariç)
        1.2.1 Katı (Kömür, kok, kömür briketi, turba, odun, plastik veya kimyasal maddelerle kaplanmamış ve muameleye tabi tutulmamış odun artıkları, petrol koku) ve sıvı (fuel-oil, nafta, motorin, biyodizel ve benzeri) yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.
        1.2.2 Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam  yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük olan tesisler.
        1.2.3 Biyokütlenin (Pirina, ayçiçeği, pamuk çiğiti vb) yakıt olarak kullanıldığı toplam yakma ısıl gücü 500 kW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.
        1.2.4 Yukarıda belirtilen yakıtlar dışındaki, yakıt tanımına girmeyen katı ve sıvı yanıcı maddelerle çalışan, toplam yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 50 MW’tan küçük  olan tesisler.
1.3  Yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  kombine çevrim, birleşik ısı güç santralleri, içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri. (Mobil santrallerde kullanılan içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri dahil).
1.4 Yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan jeneratör ve iş makinaları tahrikinde kullanılan gaz türbinleri. Kapalı çevrim gaz türbinleri, sondaj tesisleri ve acil durumlarda kullanılan jeneratörler hariç.
1.5 50 ton/gün ve üzeri, 500 ton/günden küçük  taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılma tesisleri.
1.6 500 ton/gün ve ham petrol veya 500.000 m3 /gün altında doğalgazın çıkarılması.
EK-2 ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN İŞLETMELER
2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi
2.1 Klinkerden çimento üreten ve /veya paketleyen tesisler.            
2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan  ve sönmemiş ürün  kapasitesi 250 ton/gün’dan az olan  dolomit, kireçtaşı veya magnezit pişirme tesisleri .
2.3 Petrol koku dışındaki yakıtların kullanıldığı boksit, dolomit, alçı, kireçtaşı, kiselgur, magnezit, kuvars veya şamot pişirme tesisleri.
2.4 Kireç öğütme, söndürme veya paketleme tesisleri.
2.5 Alçı,  kiselgur, magnezit, mineral boya, midye kabuğu, talk, kil, tras veya kromit öğütme tesisleri.
2.6 Perlit, şist veya kil genleştirme tesisleri.
2.7 300 ton/gün’ün altında eritme kapasitesine sahip, cam elyaf dahil cam üretim tesisleri. (Haberleşme ve medikal alanda kullanılan ürünleri hazır cam çubuk, bilye ve kütükten üreten tesisler, hazır cam çubuk, bilye ve kütükten elyaf çekme yoluyla cam elyaf üreten tesisler hariçtir).
2.8 Cam ve cam ürünlerini asitlerle parlatan veya matlaştıran tesisler.1
2.9 300 ton/gün altında seramik veya porselen üretiminin yapıldığı tesisler.     
2.10 Üretim kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan ateş tuğlası, çatı kiremitleri, tuğla, yassı kiremit ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler. 
2.11 Ergitme kapasitesi 20 ton/gün ve üzeri olan mineral elyaf dahil mineral madde ergitme tesisleri. 
2.12 Gazlı beton blokları ve buhar basıncı altında kum-kireç briketi veya elyaflı çimento levhaların üretildiği tesisler.
2.13 Üretim kapasitesi 10 m3/saat veya üzerinde olan, çimento kullanarak beton, harç veya yol malzemesi üreten tesisler; malzemelerin sadece kuru oldukları zaman karıştırıldıkları yerler dahil. 
2.14 Üretim kapasitesi 5 ton/saat ve üzerinde olan, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanarak, sıkıştırma darbe, sarsma ve titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler.
2.15 Yol malzemesi hazırlayan asfalt plent tesisleriyle (katran eritme ve püskürtme tesisleri dahil) mineral malzemeli bitüm veya katran karışımlarını eriten ve üreten tesisler.1
2.16 Patlayıcı kullanılan maden ocakları.
2.17 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve üzeri olan ve 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun I.Grup a ve b, II.Grup (kireçtaşı dahil), IV.Grup, V.Grup’larında yer alan madenlerin çıkartıldığı ocaklar.
2.18 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve üzeri olan ve Maden Kanununun I.Grup a ve b, II.Grup (kireçtaşı dahil), IV.Grup, V.Grup’larında yer alan madenlerin ve cüruf ve molozların kırılması, öğütülmesi, elenmesi için kurulan tesisler. 
2.19 Kapasitesi 20.000 m3/yıl ve üzerinde olan mermer işleme tesisleri.
2.20 Kömür ve/veya cevher hazırlama ve/veya zenginleştirme tesisleri.
2.21 Akarsudan ve denizden mineral çıkarılması.1,2
2.22 Tuz işletmeleri.1
EK-2 ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN İŞLETMELER
3. Metal Endüstrisi
3.1 Kapasitesi 15 ton/ gün ve daha büyük, 100 ton/ gün altında, cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham metal üretim tesisleri.
3.2 Kapasitesi 50 ton/gün ve daha büyük, 500 ton/ gün altında ham demir üretim tesisi(Kupol Ocakları dahil).
3.3 Kapasitesi 2.000 ton/ gün altında hurda demir çelikten çelik üreten tesisler 
3.4 Kapasitesi 100 kg/gün ve daha büyük, 50 ton/gün altında demir dışı metallerin ergitildiği ve/veya döküldüğü  tesisler (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç).     
3.5 Sıcak Haddeleme Tesisleri.
      3.5.1 Kapasitesi, 5 ton/gün ve daha büyük, 5000 ton/gün’den küçük olan  demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.
      3.5.2 Kapasitesi, 5 ton/gün ve daha büyük, 250 ton/gün’den küçük olan  demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.
       3.5.3  Haddeleme işlemi yapılmayan ve anma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük olan metallerin ısıl işleme tabi tutulduğu fırınlar (tav fırınları ve benzeri).
3.6 Soğuk Haddeleme Tesisleri .
       3.6.1 Kapasitesi 10 ton/gün ve daha büyük olan demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.
       3.6.2 Kapasitesi 5 ton/gün ve daha büyük olan demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.
3.7 Üretim kapasitesi 700 ton/gün’ün altında olan demir, temper veya çelik dökümhaneleri.
3.8  5.000 adet/gün’den  az kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.1
3.9  İşleme tanklarının toplam hacminin 30 m³ ve üzeri elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey işlemesinin yapıldığı tesisler.1
3.10  Batarya ve pil vb üreten tesisler.1
3.11 Kaplama kapasitesi 1 ton/saat ve üzerinde olan ergitme banyolu veya alev püskürtme ile metal yüzeylerinin kurşun, kalay veya çinko gibi koruyucu tabakaları ile kaplandığı tesisler.(Sendzimir metodu ile çalışan sürekli çinko kaplama tesisleri hariçtir).1
3.12  Her tokmağı 50 kJ veya  üzerinde enerji ile çalışan ve  ısıl gücü 2 MW ve daha fazla olan tokmaklı (şahmerdanlı)  tesislerde sıcak metallerin şekillendirildiği tesisler. (Metal levhaların soğuk olarak preslendiği tesisler hariç).
3.13  10 ton/gün ve daha fazla bulon, çivi, perçin, somun ve benzeri makine parçalarıyla, bilye, iğne ve benzeri standart metal parçaların birlikte otomatlarda basınçla biçimlendirildiği tesisler.
3.14  Her seferinde 10 kg veya üzerinde patlayıcı madde kullanılarak detonasyonla biçimlendirme veya metal kaplama işlemlerinin yapıldığı tesisler. 
3.15    Aşağıdaki makinelerin üretildiği veya tamirinin yapıldığı tesisler.1
3.15.1 Günde en az bir adet ve toplam hacmi 30 m3 ve üzerinde olan metal saçtan yapılmış  depo, tank ve benzeri  üreten tesisler.
3.15.2  Günde en az bir adet ve taban alanı 7 m2 veya üzerinde olan konteyner üreten tesisler.
3.16 Soğuk ve/veya sıcak biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikişsiz veya kaynaklı boru üreten tesisler.1
3.17 Püskürtmeli maddelerle demir-çelik yapı konstrüksiyonları, çelik konstrüksiyonlar ve sac parçaları yüzeylerinin muamele edildiği ve taşlama veya zımparalama tesisleri (Kapalı devre çalışan püskürtme maddesinin devrede kaldığı tesisler hariçtir).1
3.18 Metal tozları veya pastaları üreten tesisler. 1              
3.19 Motorlu taşıtların motorlarının üretimi. 1
3.20 Gemi, yat inşa ve bakım onarım tersaneleri. 1
3.21 Uçak bakım tesisleri. 1
3.22 Demiryolu ekipmanı üretimi. 1
3.23 Patlayıcılar ile baskı yapılması. 1
3.24 Metallerin sırlama, emaye ve/veya mineleme işleminin yapıldığı tesisler. 1
3.25 Demir dışı metal oksit (alüminyum oksit ve çinko oksit gibi) üretim tesisleri. 1
EK-2 ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN İŞLETMELER
4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi
4.1 Entegre kimya tesisleri, 1
      4.1.1 Üretim kapasitesi 200 ton/gün’den az olan asitler, bazlar veya tuzlar gibi inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler.
   4.1.2 Islak metot veya elektrik enerjisi kullanılarak metaller veya metal dışı maddelerin üretildiği tesisler.
    4.1.3 Korindon, ametaller, metal oksitler ya da kalsiyum karpit, bor ve bileşikleri, zırnık, dispeng oksit, silisyum, silisyum karpit gibi diğer inorganik maddelerin  üretildiği tesisler.
    4.1.4 Halojenler veya halojen ürünleri üreten tesisler (organik halojenli bileşikleri üreten tesisler hariç).
    4.1.5 Basınç altında çözülen asetilenin üretildiği tesisler. 
    4.1.6 Üretim kapasitesi toplam 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az olan organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) üretildiği tesisler.
    4.1.7 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az basit hidrokarbon (lineer veya döngüsel, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik) üreten tesisler.
    4.1.8 Organometalik bileşiklerin üretildiği tesisler.
    4.1.9 Temel plastik maddelerin (polimerler, sentetik elyaflar ve seluloz bazlı elyaflar) üretildiği tesisler.
    4.1.10 Sentetik kauçuk üreten tesisler.
    4.1.11 Yüzey aktif maddelerin üretildiği tesisler.
    4.1.12 Selüloz nitrat üretim tesisleri.
    4.1.13 Sentetik reçine üreten tesisler.
    4.1.14 Kauçuk, kükürt veya karbon kullanılarak  vulkanize lastik üreten tesisler.( Saatte 50 kg’dan az kauçuk işlenen tesisler veya yalnız vulkanize kauçuk kullanılan tesisler hariçtir).
   4.1.15 Hammadde olarak 3 ton/gün ve üzeri lastik kullanan veya lastik  rejenere eden tesisler.
    4.1.16 Katran boyaları veya katran boyası ara ürünlerinin üretildiği tesisler.
    4.1.17 Hammadde üretim ünitesini içeren sabun ve/veya deterjan üretimi yapan tesisler
    4.1.18 Kapasitesi 2 ton/gün  ve daha büyük olan sabun üreten tesisler. 
    4.1.19 Hammadde aşamasından başlamak suretiyle 50 ton/gün altı fosfor, azot ya da potasyum bazlı gübre üretimi (basit bileşik gübreler).
4.2 Toplam 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri)  hammadde olarak kullanıldığı tesisler. 1
4.3 Bitki koruma ürünlerinin ve biyositlerin üretimi ve bitki koruma ürünleri ile bunlarda kullanılan etkin maddelerin öğütüldüğü, mekanik olarak, karıştırıldığı, paketlendiği ve boşaltıldığı ve yeniden paketlendiği tesisler.1
4.4 Farmasötik ürünlerin üretimi (alkaloid tesisler dahildir). 1
4.5 Yağlayıcı maddeler, gres metal yağları benzeri yağlama sıvılarının üretildiği tesisler. 1
4.6 Kurum  ve karbon siyahı üreten tesisler. 1
4.7 Karbon üreten tesisler veya yakma yolu ile elektrotlar, elektrik kullanıcıları veya aygıt parçaları v.b. için elektro grafit üreten tesisler. 1
4.8 Kapasitesi 25 kg/saat veya üzerindeki doğal ve/veya  sentetik reçinelerin ergitildiği tesisler. 1
4.9 Üretim kapasitesi 1 ton/gün ve üzerinde olan boya, pigment, vernik, cila, elastomer ve peroksit üretim tesisleri (EK-1’de bulunmayan faaliyetler). 1
4.10 Elastomer bazlı ürünlerin üretimi ve muamelesi. 1
4.11 Selüloit üretim tesisleri.   1                           
4.12 Azot içeriği %12,6’ya kadar olan nitroselüloz kullanılarak vernik ve baskı boyası için katkı maddesi üreten tesisler. 1
4.13 Sülfat terebentin yağı veya tall-yağının temizlenmesi ve işlenmesi için kullanılan tesisler.
4.14 Yapıları koruma, temizleme, ahşap koruma veya yapıştırma maddelerinin üretildiği üretim kapasitesi 1 ton/gün veya daha fazla olan tesisler (Sadece suyun çözüm maddesi olarak kullandığı ve 4.1’de verilen tesisler hariç). 1
4.15 Halojenli aromatik hidrokarbonlar kullanılarak ahşap koruma maddeleri üreten tesisler (4.1.’de verilen tesisler hariç). 1
4.16 Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl, sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri) ve boyama birimlerini birlikte içeren, üretim kapasitesi 3.000 ton/yıl altında olan iplik, kumaş veya halı fabrikaları. 1
4.17 Alkalik maddeler, klor ve klor bileşiklerinin kullanıldığı iplik veya kumaş ağartma tesisleri. 1
4.18 Biyodizel üretim tesisleri (1 ton/gün ve üzeri kapasiteli metanol ve benzeri organik kimyasal maddelerin hammadde olarak kullanıldığı tesisler). 1
4.19 Kimyasalların ve ara ürünlerin işlenmesi (Ek-1 ve Ek-2’de tanımlanmayan  faaliyetler için). 1
4.20 Zifir üretim tesisleri. 1
4.21 Doğal asfaltın ergitildiği veya damıtıldığı tesisler. 1
4.22 Zift buharlaştırma tesisleri. 1
EK-2 ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN İŞLETMELER
5.Yüzey Kaplama Endüstrisi
5.1 Maddelerin, profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin cilalandığı, kurutulduğu tesisler (Cilaların organik çözücü madde içerdiği ve cila kullanım kapasitesinin 25 kg/saat ve daha büyük, 250 kg/saat’den küçük olduğu  tesisler). 1
5.2 Profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve kurutulduğu tesisler. 1
     5.2.1 Boya ve cila maddeleri: Organik çözücü olarak yalnız etanol ihtiva eden ve bundan 50 kg/saat ve üzerinde, 500 kg/saat altında  kullanan tesisler.
     5.2.2 Boya ve cila maddeleri: Diğer organik çözücüleri 25 kg/saat ve daha fazla, 250 kg/saat’den az kullanılan tesisler.
5.3 Cam elyaf, mineral elyaflar veya profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin kimyasal tabaka, plastik maddeler veya lastik ile kaplandığı, emprenye edildiği, doyurulduğu ve arkasından kurutulduğu tesisler. 1
     5.3.1 Sentetik reçine kullanımı 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler.
     5.3.2 Plastik madde kulanım kapasitesi 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler
     5.3.3 Organik çözücü kullanım kapasitesi 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler.
5.4 500-10.000 adet/yıl arasında  motorlu taşıtların üretimi, (kara taşıtları ( otomobil, kamyon vb), tarım makinaları (traktör, biçerdöver vb.), iş makinaları (dozer, ekskavatör vb.), savunma sanayi taşıtları (tank, zırhlı araç vb.)  boyandığı ve verniklendiği tesisler. 1
5.5 Demiryolu taşıtlarının üretiminin yapıldığı tesisler  (Tüm parçaların sadece montajının yapıldığı tesisler hariç) (1.000 adet/yıl ve altı). 1
5.6 Beyaz eşyaların boyanarak üretiminin yapıldığı tesisler. 1
5.7  Ahşap veya metal yüzeylerin 10 kg/saat ve daha fazla, 250 kg/saatten az organik çözücü kullanılarak boyandığı tesisler. 1
5.8  Madde ve araç gereçlerin katran, katran yağı veya sıcak bitümle kaplandığında doyurulduğu tesisler (kabloların sıcak bitümle doyurulduğu ve kaplandığı tesisler hariç). 1
5.9  Tellerin fenol veya kresol reçinesi veya diğer organik madde kullanılarak izole edildiği tesisler.1
5.10 Bant biçimindeki malzemeleri plastik maddelerle kaplayan; tesislerle plastik maddeler, yumuşatıcılar okside, beziryağı ve diğer maddelerden meydana gelen karışımları kurutan tesisler. 1
5.11 Üretim kapasitesi 500 kg/saat ve üzerinde olan stiren katkılı veya aminli epoksi reçineli sıvı veya doymamış poliester reçinelerinin işlendiği tesisler. 1
5.12 Isıl işlem yoluyla furan, üre fenolü resorsin maddeleri veya ksilen reçinesi gibi aminoplast veya fenol formaldehit plastların kullanımı ile madde üretilen tesisler (Ana girdi maddeleri 10 kg/saat veya üzerinde olan tesisler dahildir). 1
 5.13 Asbest kullanılmaması koşulu ile fenol veya diğer plastik reçineli bağlayıcı maddelerin kullanılması suretiyle balata üretilen tesisler. 1
 5.14 Organik bağlayıcı maddeler veya çözücüler kullanılarak yapay zımpara plakaları, parçaları, zımpara kağıtları veya dokularının üretildiği tesisler. 1
 5.15  Poliüretan biçimlendirme maddeleri veya poliüretan köpüğü ile maddeler içerisinde boşluk oluşturma çalışmaları yapan tesisler (Ana girdi maddelerinin  1000 kg/saat ve üzerindeki tesisler dahil olup, termoplastik poliüretan kullanan tesisler hariçtir). 1
EK-2 ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN İŞLETMELER
6. Orman Ürünleri ve Selülöz Tesisleri
6.1 Hammadde olarak ağaç ve ağaç ürünleri kullanılarak 50 m3/ay ve daha fazla kapasitede sunta ve benzeri malzemeleri üreten tesisler.
6.2 Ağaç işleme tesisleri ve/ veya  tahrik gücü 100 kW veya üzerinde olan kereste üretim (hızar fabrikaları) tesisleri .
6.3 Üretim kapasitesi 300 m3/ay ve üzerinde olan, hammadde olarak ağaç ve ağaç ürünleri kullanılarak mobilya ve parke vb yer döşemesi üreten fabrikalar.  
6.4 Hazır selülozdan ve /veya atık kağıttan her çeşit karton, kağıt veya mukavva üretimi yapan tesisler (300 ton/gün altı kapasiteli ) 
EK-2 ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN İŞLETMELER
7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık
7.1 Süt işleme tesisleri. (çiğ süt işleme kapasitesi 10.000 litre/gün -100.000 litre/gün arası) 1, 2
7.2 Fermantasyon ile içki imalinde kullanılan 1000 m3/yıl ve üzerindeki suma üretim veya  1000 m3/yıl ve üzerindeki malt tesisleri. 1, 2
7.3  Suma ve malttan 50.000 m3/yıl altında alkollü içecek üreten yerler.1, 2
7.4 Alkolsüz içecek üreten yerler. 1, 2
7.5 Kapasitesi 5 ton/gün ve üzeri şekerleme/çikolata ve şurup üretim tesisleri. 1, 2
7.6 Hayvansal yağların ergitildiği tesisler (Özel kesim tesislerinde kazanılarak işlenilen, haftalık işleme kapasitesi 200 kg ve üzerinde olan tesisler). 1,2
7.7 Hayvan organları veya hayvansal ürünlerin, hayvansal atıkların toplandığı, ortadan kaldırıldığı tesislere gönderilmek üzere depolandığı tesisler ve hayvan cesetlerinin yakılarak ortadan kaldırıldığı tesisler. 1,2
7.8 Kemik, kıl, yün, boynuz, tırnak ve kan gibi kesim artıklarından yem, gübre veya teknik yağların üretildiği tesisler (Rendering tesisleri ve benzeri). 1,2
7.9 Hayvan kesim artıklarından jelatin veya tutkal üretim tesisleri. 1,2
7.10 Yünün dışında, işlenmiş hayvan derisi veya kılı depolama ve işleme tesisleri. (Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına   Dair meri mevzuatta belirtilmeyen ve işletmenin kendi ihtiyacı için kazandığı hayvansal kıllar hariç). 1,2
7.11   Kapasitesi  2.000 ton/yıl altında olan ham deri işleme tesisleri (konfeksiyon ürünleri hariç) 1, 2
7.12 Balık veya kemik unu üretim ve/veya depolama tesisleri. 1,2
7.13 Balık yağı fabrikaları. 1,2
7.14  Üretim kapasitesi 30 ton/gün altında olan zeytin işleme tesisleri. 1,2
7.15 Bitkisel ürünlerden ham yağ üretimi veya rafinasyon işleminin yapıldığı tesisler. (200 ton/gün yağ altı (kekik, papatya vb. Esansiyel yağlar hariç) 1,2
7.16 Çay fabrikaları. 1,2
7.17 Kapasitesi 25.000 ton/yıl altında olan maya üretim tesisleri. 1,2
7.18 Hayvansal ve/veya bitkisel maddelerden asitler kullanarak baharat üreten tesisler. 1,2
7.19 Süt tozu üretim tesisleri. 1,2
7.20 Nişasta üretimi veya nişasta türevlerinin üretildiği tesisler. 1,2
7.21 Hayvan yemi kurutma tesisleri. 1,2
7.22 Hayvan dışkısı  kurutma tesisleri. 1,2
7.24 Bitkisel yağ üreten tesisler (Eleme ve tozdan arındırma, kırma, ezme, ısıtma, pres veya santifüj ve benzeri işlemlerin tümünü veya birkaçını yaparak ham yağ üreten bitkisel yağ üretim tesisleri hariçtir). 1,2
7.25 Hayvansal yağ üreten tesisler. 1,2
7.26 Hayvan Yetiştirme Tesisleri 1,2
    7.26.1 500-5000 arası büyükbaş yetiştirme tesisleri. 
    7.26.2  2500-25.000 arası küçükbaş yetiştirme tesisleri
    7.26.3 Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların birlikte yetiştirilmesi. (500-5000 arası , 1 büyükbaş = 5 küçükbaş eşdeğeri esas alınmalıdır.)
    7.26.4 1000 baş altında domuz besi tesisleri. 
    7.26.5. Kanatlı yetiştirme tesisleri. [bir üretim periyodunda 20.000- 60 000 arası tavuk (civciv, damızlık, piliç vb) veya eşdeğer diğer kanatlılar] (1 adet hindi = 7 adet tavuk eşdeğeri esas alınmalıdır.) 
   7.26.6. Likit yumurta üretim tesisleri 10 ton/gün ve üzeri.
7.27   Su ürünleri işleme tesisleri 1,2
7.28   Hayvan Kesim Tesisleri 1,2
    7.28.1   Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan kesiminin yapıldığı tesisler. (100 kesim ünitesi/gün altı), (her bir kesim ünitesi eşdeğerleri; 1 baş sığır, 2 baş devekuşu, 4 baş domuz, 8 baş koyun, 10 baş keçi, 130 baş tavşan) 
    7.28.2   Kanatlı hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler. (1.000-50 000 adet/gün arası tavuk ve eşdeğeri diğer kanatlılar.) (1 adet hindi = 7 adet tavuk eşdeğeri esas alınmalıdır.) 
EK-2 ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN İŞLETMELER
8. Atık Yönetimi (Değişik:RG-21/9/2016-29834)
8.1 Ambalaj atığı toplama-ayırma ve/veya geri kazanım tesisleri (Hava emisyonu konulu çevre iznine getirilen muafiyet geri kazanım tesisleri için geçerli değildir.)1,2
8.2 Ambalaj atıkları dışındaki, tehlikesiz atık niteliğinde olan plastik türevli ve/veya tekstil türevli atıkların geri kazanıldığı tesisler 1
8.3 Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri 1,2
8.4 Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisleri 1,2
8.5 Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisleri 1,2,3
8.6 Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisleri 1,2,3
EK-2 ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN İŞLETMELER
9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması     
9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazlar için depolama ve dolum tesisleri. 1
  9.1.1 Sıvılaştırılmış petrol gazları için toplam depolama tank kapasitesi 200 m3 ve daha fazla, 10.000 m3’ten az olan  tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).
  9.1.2 Doğal gaz/LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve benzeri gazlar için toplam depolama tank kapasitesi 1000 m3 ve daha fazla, 20.000 m3 ten az olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).
    9.1.3 Dolum kapasitesi 30 ton/gün ve daha büyük, 200 ton/gün’den az  olan sıvılaştırılmış petrol gazlarından tüp dolum işlemlerinin gerçekleştirildiği  tesisler.
9.2 Ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimyasal ve kimyasal ürünler için depolama tesisleri. 1
  9.2.1 Ham petrol için toplam depolama tank kapasitesi 5.000 ton ve daha fazla, 100.000 ton’dan az olan tesisler.
    9.2.2 Benzin, nafta,  motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtlar için toplam depolama tank kapasitesi 1.000 ton ve daha fazla, 50.000 ton’dan az olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).
    9.2.3 Organik kimyasal çözücü maddeler için (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar,aminler, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) toplam depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla, 50.000 ton’dan az olan  tesisler.
9.3 Metanol için toplam depolama tank kapasitesi 5.000 ton ve daha fazla,  30.000 ton’dan az olan tesisler. 1
9.4 Akrilonitril  için toplam depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla, 2000 ton’dan az olan tesisler. 1
9.5 Klor için toplam depolama tank kapasitesi 10 ton ve daha fazla olan tesisler. 1
9.6 Kükürtdioksit için toplam depolama tank kapasitesi 20 ve daha fazla olan tesisler. 1
9.7 Sıvı oksijen için toplam depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla olan tesisler. 1
9.8 Amonyumnitrat için toplam depolama tank kapasitesi 500 ton ve daha fazla olan tesisler. 1
9.9 Sodyumklorat için toplam depolama tank kapasitesi  25 ton ve daha fazla olan tesisler. 1
9.10 Bitki koruma maddeleri veya haşereye karşı korunma maddeleri için toplam depolama tank kapasitesi  5 ton ve daha fazla  olan  tesisler. 1
9.11 200 ton/gün ve üzerinde kuru durumda iken tozuma yapabilen yığma maddelerin, damperli araçlar veya devirmeli depolar, kepçeler veya teknik araç ve gereçlerle doldurulup boşaltıldığı açık veya tam kapalı olmayan depolama veya eleme-paketleme tesisleri. (200 ton/gün veya üzerinde madde aktarılan tesisler ile hurda metal depolama sahaları dahil olup, hafriyat çalışmaları hariçtir).
EK-2 ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN İŞLETMELER
10.Diğer Tesisler
10.1 Patlama tehlikesi olan maddelerin üretildiği, geri kazanıldığı veya bertaraf edildiği tesisler  (Mühimmat veya diğer patlayıcıları yükleme, boşaltma veya parçalama tesisleri dahil olup, kibrit üretimi hariçtir). 1    
10.2  Üretim kapasitesi 25 ton/saat ve üzerinde olan hava sıvılaştırma tesisleri. 1
10.3. Nüfusu 100.000 kişinin altında olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri. 1,2
10.4. 3.000 KW veya üzerindeki anma güçlü jet motorlar ve gaz türbinleri için test merkezleri veya bu güçlerde motor ve gaz türbinlerinin bulunduğu test standartları.
10.5. Sigara fabrikaları. 1
10.6 Limanlar, yat limanları (Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları hariç). 1,2
10.7 Turizm konaklama tesisleri, tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri. 1,2
10.8 Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan, alıcı ortama atıksu deşarjı olan işletmeler. 1,2
10.9 Hastane ve sağlık kuruluşları (yatak kapasitesi 20 ve üzeri olanlar) ile hastane ve tıp merkezleri bünyesi dışında yer alan diyaliz merkezleri(15 cihaz ve üzeri) 1,2

 (Değişik dipnotlar:RG-21/9/2016-29834) 

1 : Çevresel gürültü konulu çevre izninden muaf olan tesisler

2 : Hava emisyonu konulu çevre izninden muaf olan tesisler

3 : Gemi geri dönüşüm tesisleri, atık akümülatör ara depolama tesisleri ve ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesislerinin bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri söz konusu tesisler ile ilgili usul ve esasların yayımlanmasına müteakip başlatılacaktır.

4 : İleri termal işlem tesislerinin çevre lisans sürecindeki lisans konusu, söz konusu tesisler ile ilgili usul ve esasların yayımlanmasına kadar Atık Yakma ve Beraber Yakma Lisans konusu başlığı altında değerlendirilecektir.

Not: Yukarıda yer alan muafiyetler ilgili maddesi için geçerlidir. İşletmenin muafiyeti listede yer alan tüm maddeler değerlendirilerek yapılır.

EK-3A

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU   

1.  Tesisin/Faaliyetin Adı :  
2.  Tesisin/Faaliyetin Adresi : Tel   :

Faks : 

Web :

e-posta: 

3.  İli :  
4.  İlçesi :  
5.  Ada, Parsel Ve Pafta Numarası : Ada     :

Parsel  :

Pafta (Kadastro Paftası) :

6.  Koordinat Bilgileri : Sağa Değer (Y)     : …. (m)  

Yukarı Değer (X)  : ….. (m)

Dilim Numarası    : 

Pafta (1/25.000’lik harita) : 

Not: Koordinatlar ED-50 datumunda UTM dilimleri esasına göre 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalara uygun girilecektir.

7.  Vergi Dairesi ve Numarası :
8.  SGK İş Yeri Sicil No :
9.  a- Kayıtlı Olunan Oda :
 b- Oda No :
10.  Tesis Sahibinin/Yetkilisinin TC Kimlik Numarası

 Tesis Genel Müdürünün TC Kimlik Numarası

:

:

11.  Kurum / Kuruluş veya İşletmenin İktisadi Faaliyet   Alanı  (NACE kodu) :
12.1 Üretim/Faaliyet Konusu :
13.1  Yıllık Üretim Kapasitesi (Her faaliyetin kapasitesi ayrı ayrı belirtilmelidir.)                              :

 

 

Ürün Cinsi                             Kapasitesi ……………..                              ………….
14.1  Tesisin/Faaliyetin : A. Toplam Alanı (m2) :

B. Kapalı Alanı (m2)   :

C. Vardiya Sayısı        :

Ç. Çalışan Kişi Sayısı :

D. Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat):

Toplam Çalışma Süresi (İşgünü/Yıl):

E. Çalışma Şekli: Sürekli / Kesikli

    Kesikli ise günde ortalama çalışma süresi: …….

15.  Tesisin/Faaliyetin Kurulu Olduğu Bölge : Sanayi Bölgesi, Yerleşim Alanı, Gürültüye Duyarlı Bölge (Hastane, Okul ve benzeri), Mücavir Alan Sınırları İçinde, Mücavir Alan Sınırları Dışında, Korunan Alan (Koruma Statüsü Mevzuatla Belirlenmiş Alan), Organize Sanayi Bölgesi, İhtisas Sanayi Bölgesi, Serbest Bölge, Diğer (belirtiniz)   ……………………………
16.  Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınmış İzinler : ÇED Olumlu Kararı, ÇED Gerekli Değildir Kararı, ÇED Kapsamı Dışında
 • : Kapasite Raporundaki bilgilerden alınacaktır.

(Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) EK-3B

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ
ORTAK BELGELER
1- ÇED’e tabi tesisler için ÇED “Olumlu” ya da “Gerekli Değildir.” kararı; ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı9

2- Sicil Gazetesi2,9

3- Kapasite raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge9

4- İş akım şeması ve proses özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, vaziyet planı, formül ve şekiller, atık kodları, emisyon kaynakları)

ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU ÖZEL BELGELER
İZİN KONULARI Hava Emisyonu  5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı1, 9
Çevresel Gürültü 
Atıksu Deşarjı 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4, 9
Derin Deniz Deşarjı 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4, 9
LİSANS KONULARI Geri Kazanım Tehlikeli Atık  5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3, 9 

6- Sanayi Sicil Belgesi9

7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5,9

Tehlikesiz Atık
Atık Yağ 
Bitkisel Atık Yağ 
Atık Pil ve Akümülatör 
Ömrünü Tamamlamış Lastik 
Ambalaj Atığı 
Bertaraf Atık Yakma ve Beraber Yakma 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5,9

7- İşletme Planı9

8- Deneme Yakması Planı

İleri Termal İşlem (Piroliz, Gazlaştırma) 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3, 9

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5,9

7- Deneme Yakması Planı

Düzenli Depolama 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3, 9 

6- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi9

7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi6,9 

8- İşletme Planı9

Maden Atığı Bertaraf  Depolama 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3, 9

6- Maden Atığı Depolama Onay Belgesi9

7- Mali Teminat7

8- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5, 9

Derine Enjeksiyon 5- Maden Atığı Derine Enjeksiyon Onay Belgesi9

6- Mali Teminat7

Alıcı Ortamda Bertaraf 5- Değerlendirme Komisyonu Nihai Kararı9

6- Mali Teminat7

Ara Depolama Atık Ara Depolama  5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3, 9 

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5, 9

7- Teminat Mektubu8

Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3, 9

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5, 9

Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisi 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3, 9 

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5, 9

Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisi 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3, 9 
Ön işlem Tıbbi Atık Sterilizasyon 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3, 9  

6- Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri 

7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5, 9

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3, 9
Gemi Geri Dönüşüm  5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9 

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5, 9

7- Onaylı Vaziyet Planı9

8- Gemi Söküm Belgesi9

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama  5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3, 9 

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5, 9

Tanker Temizleme 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3, 9 

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5, 9

Hurda Metal/ ÖTA İşleme 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9
ÖTA Geçici Depolama  5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5,9

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3,9 

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5,9

Atık Kabul Tesisi 5- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi9

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5, 9

Biyobozunur Atık İşleme Mekanik Ayırma  5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3, 9 

6- Tesis Onay Yazısı9 

7- İşletme Planı9

Biyokurutma 
Biyometanizasyon 
Kompost
PCB Arındırma 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3 , 9

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5, 9

1: İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin (toz tutma, toplama, arıtma sistemleri ve benzeri) sağlandığının belirtilmesi zorunludur. Prosesi sonucunda tehlikeli atık oluşan tesislerin 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi çerçevesinde tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesinin bulunduğunun belirtilmesi zorunludur.

2: Çevre izin ve lisansına ambalaj atığı toplama ve ayırma konularında başvuran işletmelerin Sicil Gazetesinde işletmenin ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması konularında faaliyet gösterdiğine dair bilgilerin yer alması zorunludur. 

3: İşletmelerde ilgili mevzuatta belirtilen fiziksel şartların sağlandığı ve tehlikeli atık kabul eden işletmeler ile prosesi sonucunda tehlikeli atık oluşan tesislerin Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi çerçevesinde tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesinin bulunduğunun belirtilmesi zorunludur. 

4: İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin (bertaraf yöntemlerinin) sağlandığının belirtilmesi zorunludur. Prosesi sonucunda tehlikeli atık oluşan tesislerin Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi çerçevesinde tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesinin bulunduğunun belirtilmesi zorunludur.

5 Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-IV’ünde (*) ile işaretlenmiş atıkları kabul eden tesislerin tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesini başvuru aşamasında sisteme yüklemesi gereklidir.

6 Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesini sadece I. sınıf düzenli depolama tesisleri ile II. sınıf düzenli depolama tesisine kabul edilebilecek olan tehlikeli atıkları kabul eden II. sınıf düzenli depolama tesisleri başvuru aşamasında sisteme yüklemesi gereklidir. 

7 Mali teminat, Kategori (A) tesislerinden talep edilir.

8 26/4/2011 tarihli ve 27916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Ara Depolanma Tesisleri Tebliğinin 5 inci maddesinin on dördüncü fıkrası çerçevesinde hazırlanarak sunulması gerekmektedir.

9 Belge olarak talep edilmeyecek olup, Bakanlık tarafından ilgili kurum /kuruluşun elektronik servis ağı üzerinden temin edilecektir.

NOT: İl müdürlüğü uygunluk yazısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde düzenlenir ve 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir.

(Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) EK-3C

ÇEVRE İZİN VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
İZİN KONULARI Hava Emisyonu 1- Emisyon Ölçüm Raporu 
Çevresel Gürültü 1- Akustik Rapor
Atıksu Deşarjı 1- Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

2- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27/4/2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27/4/2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) veya Deşarj İzin Belgesi2

Derin Deniz Deşarjı 1- Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

2- Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı2

LİSANS KONULARI Geri Kazanım Tehlikeli Atık 1- Teknik Uygunluk Raporu
Tehlikesiz Atık 1- Teknik Uygunluk Raporu
Atık Yağ 1- Teknik Uygunluk Raporu

2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Alınan Madeni Yağ Lisansı veya Uygunluk Yazısı2 

Bitkisel Atık Yağ 1- Teknik Uygunluk Raporu

2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Alınan Biyodizel İşleme Lisansı veya Uygunluk Yazısı2

Atık Pil ve Akümülatör 1- Teknik Uygunluk Raporu
Ömrünü Tamamlamış Lastik 1- Teknik Uygunluk Raporu
Ambalaj Atığı 1- Teknik Uygunluk Rapor
Bertaraf Atık Yakma ve Beraber Yakma 1- Onaylı Deneme Yakması Planı

2- Deneme Yakması Sonuç Raporu

İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma) 1- Teknik Uygunluk Rapor

2- Deneme Yakması Sonuç Raporu1

Maden Atığı Bertaraf  Depolama 1- İzleme Raporları
Derine Enjeksiyon
Alıcı Ortamda Bertaraf
Düzenli Depolama 1- İzleme Raporları
Ara Depolama Atık Ara Depolama Tesisi 1- Teknik Uygunluk Raporu
Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi 1- Teknik Uygunluk Raporu
Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisi 1- Teknik Uygunluk Raporu
Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisi 1- Teknik Uygunluk Raporu
Ön işlem Tıbbi Atık Sterilizasyon 1- Teknik Uygunluk Raporu
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 1- Teknik Uygunluk Raporu 
Gemi Geri Dönüşüm Tesisi 1- Teknik Uygunluk Raporu
Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi 1- Teknik Uygunluk Raporu
Tanker Temizleme 1- Teknik Uygunluk Raporu
Hurda Metal/ ÖTA İşleme 1- Teknik Uygunluk Raporu 
ÖTA Geçici Depolama 1- Teknik Uygunluk Raporu
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme 1- Teknik Uygunluk Raporu
Atık Kabul Tesisi 1- Faaliyet Raporu
Biyobozunur Atık İşleme Mekanik Ayırma 1- Teknik Uygunluk Raporu
Biyokurutma
Biyometanizasyon
Kompost
PCB Arındırma 1- Teknik Uygunluk Raporu

1 Piroliz sonucu elde edilen ürünlerin standartlara uygun olduğunun belgelenmemesi ve tesiste bulunan termal ünitede kullanılması halinde istenir.

2 Belge olarak talep edilmeyecek olup, Bakanlık tarafından ilgili kurum /kuruluşun elektronik servis ağı üzerinden temin edilecektir.

Not: 1) İzin/Lisans sürecinin tamamlanması aşamasında talep edilen bilgi ve belgelerin içerikleri, sürece dâhil olan ilgili mevzuatta açıklanmaktadır.

Not: 2) Çevre izin belgesi ile çevre izin ve lisans belgesi yenileme başvurularında Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlara ilave olarak, il müdürlüğü uygunluk yazısı, kapasite raporu ve Çevresel Etki Değerlendirmesine ilişkin kararın bulunması gerekmektedir.

Written by neten_admin