Ülkemizde 10.09.2014 tarihli Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve 04.06.2010 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Çevre İznine tabi tesis ve işletmelerde akustik ölçümlerin yapılması ve gürültü konulu çevre izni alınması aşamasında gürültü modellemesi yapılmaktadır.

Ayrıca karayolu, demiryolu, havayolu gibi ulaşım kaynakları, bina içi bina dışı ve akustik projelerde modelleme yapılmaktadır.

İlgili yönetmelikler kapsamında istenilecek olan Gürültü Dağılım Modellemesi ise SoundPLAN programı ile yapılmaktadır.